MÅLKONGEN

Chri­sti­an Gyt­kja­er stor­hit­ter i Ro­sen­borg og sty­rer mod en eks­klu­siv klub af dan­ske an­gri­be­re, der er endt som liga­top­sco­re­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Hvad har Chri­sti­an Gyt­kja­er til fa­el­les med Guld-Ha­rald, Eb­be Sand og Lasse Vi­be? Ud over at de al­le er/var an­gri­be­re – ik­ke det sto­re. Men det kan der bli­ve la­vet om på, når den nor­ske Tip­pe­liga af­slut­tes 6. novem­ber.

Med fo­re­lø­bigt 16 mål for nor­ske Ro­sen­borg i 22 liga­kam­pe er den 26-åri­ge dan­sker godt på vej til at til­slut­te sig en lil­le eks­klu­siv grup­pe af dan­ske fod­bold­spil­le­re, der har vun­det top­sco­rer­pri­sen i en uden­land­sk liga.

»Det har jeg godt nok al­drig ta­enkt over, men det vil da va­e­re fedt. Uan­set hvor man­ge der har gjort det før mig, er det et mål. Jeg er jo an­gri­ber og le­ver af at sco­re mål, så det er no­get, jeg går ef­ter,« si­ger Chri­sti­an Gyt­kja­er i en te­le­fon fra nor­ske Trond­heim.

Han fik al­drig et stort gen­nem­brud i Dan­mark trods et ud­ma­er­ket op­hold i Lyng­by, der sik­re­de et skif­te til FC Nord­s­ja­el­land. Der­fra røg han på lån til AB, in­den nor­ske Sand­nes Ulf sik­re­de sig Gyt­kja­er på en le­je­af­ta­le. Si­den er må­le­ne fal­det på stri­be i lan­det med de man­ge fjel­de. Først i Sand­nes Ulf, så i Hau­ge­s­und og fra ja­nu­ar i Ro­sen­borg, der sik­re­de sig dansk blod i an­gre­bet med en tre­årig kon­trakt til roskil­den­se­ren.

Kra­e­ven­de til­sku­e­re Ro­sen­borg er Chri­sti­an Gyt­kja­ers stør­ste ud­for­dring i kar­ri­e­ren.

»Det er en me­get stør­re klub, end jeg hav­de for­ven­tet. Vi tra­e­ne­de me­re, end jeg no­gen­sin­de hav­de prø­vet før, så det tog lidt tid at vaen­ne mig til. Og så er der ba­re et ka­em­pe pres på klub­ben,« forta­el­ler Chri­sti­an Gyt­kja­er, der spil­ler for­an i snit 18.000 kra­e­ven­de til­sku­e­re hjem­me på Ler­ken­dal.

»Det er ik­ke nok at vin­de 1-0, og det er en ka­em­pe skuf­fel­se, hvis ik­ke vi kom­mer i Eu­ro­pa hvert år. For nog­le år si­den var det en ka­em­pe klub, som var i Cham­pions Le­ague hvert år, og man kan ma­er­ke, at folk ik­ke er helt til­fred­se, før vi er til­ba­ge på det ni­veau.«

Til­fred­se er fan­se­ne til gen­ga­eld med Chri­sti­an Gyt­kja­er, selv om der ik­ke er langt fra ros til ris, som det var til­fa­el­det for ny­lig, da klub­ben røg ud af Eu­ro­pa.

Chri­sti­an Gyt­kja­er har ba­re va­e­ret i klub­ben i ot­te må­ne­der, men fø­rer top­sco­rer­li­sten i Tip­pe­liga­en med he­le syv mål ned til num­mer to. For­kla­rin­gen?

»Først og frem­mest er det jo, for­di jeg er en god spil­ler,« fly­ver det ud med en selv­til­lid, der bob­ler i den blon­de bom­ber.

»Jeg er kom­met til et hold, som har bol­den og ska­ber lidt fle­re chan­cer, og så er jeg en rig­tig, rig­tig dyg­tig af­slut­ter. Det har va­e­ret et godt match,« fort­sa­et­ter Chri­sti­an Gyt­kja­er, som er fast be­slut­tet på at sik­re sig Tip­pe­liga­ens top­sco­rer­pris.

»Selv­føl­ge­lig er det et mål for mig. Det er godt for ens ego, at det li­ge bli­ver stø­vet af en gang imel­lem,« si­ger han med et grin og gri­ber sin egen sa­et­ning:

»Men en an­gri­ber i Ro­sen­borg for­ven­tes og­så at lig­ge i top­pen, så det er jo dej­ligt.«

Du har ik­ke va­e­ret i Ro­sen­borg så la­en­ge, men du bul­drer løs og sco­rer mas­ser af mål. Hvad drøm­mer du om i frem­ti­den?

»Jeg drøm­mer om at kom­me ud og prø­ve mig af i en af de sto­re liga­er på et tids­punkt. Men jeg har kun va­e­ret her i ot­te må­ne­der, så jeg stres­ser ik­ke over no­get som helst. Jeg er rig­tig glad for at va­e­re i Ro­sen­borg,« si­ger Chri­sti­an Gyt­kja­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.