Højt at fly­ve ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

... DYBT AT FAL­DE per­son­lig­hed. Isa­er i Eng­land, hvor han har del­ta­get i ad­skil­li­ge tv-pro­gram­mer fra ’Vild med Dans’ til ’Wipeout’. Ed­di­es be­røm­mel­se fik i år et boost, da fil­men ’Ed­die the Eag­le’ med Ta­ron Eger­ton og Hugh Ja­ck­man i ho­ved­rol­ler­ne hav­de pre­mi­e­re ver­den over. Fil­men ind­brag­te iføl­ge Sun­day Ti­mes Ed­die 180.000 pund (1.6 mio. kr.). Flyt­tet i skur Men nu har han over for avi­sen af­slø­ret, at hans skils­mis­se har ko­stet ham dyrt. Iføl­ge ’Ed­die’ er 85 pro­cent af hans for­mue ble­vet ta­get fra ham - in­klu­siv fortje­ne­sten på fil­men om hans liv.

»Jeg er flyt­tet ud i et skur i min ha­ve, mens jeg får gjort mit hus i stand. Jeg har le­vet af sandwi­ches si­den, for­di jeg ik­ke har no­get køk­ken,« si­ger den 52-åri­ge, tid­li­ge­re ski­hop­per iføl­ge en­gel­ske Mir­ror til Sun­day Ti­mes.

»Jeg var nødt til at gi­ve det he­le (pen­ge­ne fra fil­men, red.) til min eks­ko­ne. Jeg har sta­dig ik­ke be­talt skat af dem. Jeg var nødt til at sa­el­ge min lej­lig­hed i Bed­ford, som jeg køb­te for 30 år si­den, for at kun­ne be­ta­le min skat.« Har prø­vet det før Det er dog ik­ke før­ste gang, at Mi­cha­el ’Ed­die’ Edwards prø­ver at le­ve fra hån­den til mun­den. Hans vej mod OL be­gynd­te nem­lig helt fra bun­den. Han hav­de in­gen penge, tra­e­ner, ud­styr el­ler hold.

Eng­land hav­de al­drig før haft en ski­hop­per med til OL, så ’Ør­nen’ måt­te selv fin­de vej­en til le­ge­ne i Cal­gary. Ed­die ’The Eag­le’ var fast be­slut­tet på sin OL-mis­sion. Han måt­te blandt an­det ty til fø­de fun­det HU­SKER DU ’THE EAG­LE?

NAVN: FØDT: FØDEBY: VID­STE DU, AT?:

Mi­cha­el Edwards 5. de­cem­ber 1963 Chel­ten­ham, Eng­land Mi­cha­el Edwards satsede på al­pint skiløb men mis­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen til vin­ter-le­ge­ne i 1984. Og der­ef­ter be­slut­te­de han sig for at skif­te til ski­hop for at op­ti­me­re si­ne chan­cer for olym­pisk del­ta­gel­se.

REKORDER:

Han er sta­dig in­de­ha­ver af den bri­ti­ske re­kord for det la­eng­ste ski­hop - 73,5 me­ter. i skral­des­pan­de og over­nat­te i sin mos bil.

Han tra­e­ne­de i La­ke Pla­cid i New York, USA, og han måt­te lå­ne sig til ud­styr. Ski­støv­ler­ne var så sto­re, at han måt­te bru­ge seks par so­k­ker for at kun­ne pas­se dem.

Og i 1992 - blot fi­re år ef­ter den OL-fi­a­sko, som gjor­de ham be­rømt gik han ban­kerot. Si­den tog han en ju­ra-ud­dan­nel­se og kom på ret­te spor igen.

»Hvis man ta­en­ker for me­get på det, bli­ver man de­pri­me­ret, så jeg ta­en­ker i ste­det: ’Jeg har kla­ret det før­ste gang og an­den gang. Så kan jeg og­så kla­re det tred­je gang’.«

Ed­die var gift med med Sa­mantha Mor­ton i me­re end 10 år, og sam­men har de to døtre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.