Ny rap­port: iPho­ne har det dår­lig­ste an­ten­ne­sig­nal

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Hvis man vil va­e­re sik­ker på, at mo­bi­len kan rin­ge fra bå­de ka­el­de­ren, stran­den og langt uden for by­er­ne, skal man hol­de sig va­ek fra Ap­ples po­pu­la­e­re iPho­ne.

Det me­ner pro­fes­sor Gert Frølund Pe­der­sen fra In­sti­tut for Elek­tro­ni­ske Syste­mer ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Han har un­der­søgt an­ten­ne­kva­li­te­ten på de 26 mest po­pu­la­e­re mo­bil­te­le­fo­ner i Nor­den for Ener­gi­sty­rel­sen og de nor­di­ske te­le­myn­dig­he­der, og re­sul­ta­tet ta­ler sit helt ty­de­li­ge sprog:

»En­kel­te af te­le­fo­ner­ne har brug for 100 gan­ge så kraf­tigt et sig­nal som den bed­ste te­le­fon i un­der­sø­gel­sen,« si­ger Gert Frølund Pe­der­sen.

An­ten­ne­sig­na­let er en sva­er stør­rel­se at må­le, for alt af­ha­en­gigt af hvor­dan man hol­der te­le­fo­nen, kan an­ten­nens styr­ke va­ri­e­re.

Den nye Ap­ple-mo­del iPho­ne 6S Plus skil­ler sig dog ud i un­der­sø­gel­sen.

»Ap­ple har haft pro­ble­mer, og de bli­ver ved med at ha­ve pro­ble­mer. Det ser end­da ud til at bli­ve va­er­re på nog­le af de nye te­le­fo­ner – hvil­ket er ret ut­ro­ligt,« kon­sta­te­rer Gert Frølund, der har la­vet en lig­nen­de un­der­sø­gel­se to gan­ge før. Ma­er­k­ning vil­le va­e­re godt Pro­fes­soren me­ner, at det bed­ste vil­le va­e­re en ma­er­k­nings­ord­ning i stil med dem, man ken­der fra el­pa­e­rer og kø­le­ska­ber, så det er til at gen­nem­skue an­ten­ne­kva­li­te­ten.

Men den løs­ning bi­der sel­ska­ber­ne ik­ke på, forta­el­ler Gert Frølund Pe­der­sen.

Rap­por­ten er ble­vet til med støt­te fra Nor­disk Mi­ni­ster­råd.

Dan­marks ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster, Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V), me­ner, at det er godt med me­re fo­kus på an­ten­ne­kva­li­te­ten,og mi­ni­ste­ren ser ger­ne, at mo­bil­pro­du­cen­ter­ne ka­ster sig over Aal­borg-pro­fes­sorens rap­port.

»Jeg hå­ber, at den vil va­e­re med til at la­eg­ge et pres på dem. Og dér er for­bru­ger­ne fak­tisk de bed­ste til at stem­me med fød­der­ne,« si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt.

Ritzau har for­søgt at for­hol­de Ap­ple kri­tik­ken, men det lyk­ke­des ik­ke in­den de­ad­li­ne.

FO­TO: REU­TERS

Ap­ple iPho­ne har brug for et kraf­tigt sig­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.