Ny dom ud­sa­et­ter ud­vis­ning

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk

29-åri­ge Ju­ra Le­vako­vic, med­lem af den be­ryg­te­de Le­vako­vic-fa­mi­lie, der an­gi­ve­ligt er kon­ge­ri­gets mest kri­mi­nel­le, blev i går ved Ret­ten i Svend­borg dømt til ud­vis­ning af Dan­mark. For fjer­de gang.

Det sker som føl­ge af, at doms­mands­ret­ten idøm­te ham tre må­ne­ders fa­engsel for at ha­ve over­fal­det en me­dind­sat i Stats­fa­engs­let i Ny­borg sid­ste som­mer.

Sel­ve for­se­el­sen er­kend­te man­den, som har fle­re end 200 kri­mi­nel­le for­hold på cv’et. Dog na­eg­te­de han at ha­ve slå­et sin med­fan­ge med et styk­ke va­er­k­tøj, som det var be­skre­vet i an­kla­ge­skrif­tet, men for­kla­re­de, at han hav­de brugt en knyt­na­e­ve til to gan­ge at slå sit of­fer.

Doms­mands­ret­ten fandt det ik­ke be­vist, at han hav­de an­vendt va­er­k­tøj som slag­vå­ben, og idøm­te ham tre må­ne­der bag trem­mer. Og – ik­ke mindst – ud­vis­ning til Kro­a­tien, hvor Ju­ra Le­vako­vic er stats­bor­ger, selv om han har le­vet stort set he­le sit liv i Dan­mark. Vold­somt hjem­me­rø­ve­ri I 2012 blev han idømt fem års fa­engsel og ube­tin­get ud­vis­ning for at ha­ve be­gå­et bank­rø­ve­ri og et vold­somt hjem­me­rø­ve­ri – men al­le­re­de da hav­de han to be­tin­ge­de ud­vis­nings­dom­me bag sig. Han er for la­engst ble­vet til­budt at bli­ve en fri mand, hvis han rej­ser ud af lan­det. Men det har han na­eg­tet og ven­ter nu svar på, om Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len vil af­fe­je ud­vis­nin­gen med be­grun­del­se i hans til­knyt­ning til Dan­mark.

Men med den nye fa­engsels­straf, han blev dømt til i går, ud­sky­der han nu sin ud­vis­ning med tre må­ne­der. Og har der­med må­ske fun­det nøg­len til, hvor­dan han for evigt kan slip­pe for at bli­ve sendt til Kro­a­tien: I prin­cip­pet kan han ’sør­ge for’ at bry­de loven igen og igen, bli­ve idømt en ube­tin­get fa­engsels­straf og der­med for­hin­dre ud­vis­ning, for­di dom­men skal af­so­nes her.

»Det er rig­tigt, at den ny dom for­la­en­ger hans af­so­ning og der­med hans op­hold. I Dan­mark løsla­des der ef­ter halv tid, hvis man selv vil ud. Men det vil han ik­ke,« si­ger hans for­sva­rer, ad­vo­kat Gert Dyrn, til BT.

Po­li­ti­et har gjort alt, hvad de kan for at få mig ud­vist. Men det er helt uri­me­ligt. Skal jeg vir­ke­lig ned på Bal­kan og le­ve som hjem­løs? Ju­ra Le­vako­vic

PRIVATFOTO

Kro­a­ten Ju­ra Le­vako­vic er bl.a. dømt for bank­rø­ve­ri, et vold­somt hjem­me­rø­ve­ri og se­ne­st for at over­fal­de en med­fan­ge i fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.