MOR I GHETTOEN

BT - - NYHEDER -

UDE I HAM­PEN for­bav­set over hen­des pas­si­ve til­gang til sprit­kør­sel. Må­ske bur­de jeg va­e­re lyk­ke­lig over at va­e­re i li­ve.«

Sa­gen ud­vik­le­de sig dra­ma­tisk, da Me­troxpress for ny­lig brag­te et klas­se­bil­le­de af 7A i Al­lesko­len i Fre­de­ri­cia år­gang 1989. Her­af frem­gik det, at langt stør­ste­delen af bør­ne­ne på bil­le­det, som hav­de gå­et i klas­se med Karina Pe­der­sen, var i ar­bej­de. Me­troxpress skri­ver og­så, at al­le Karina Pe­der­sens brød­re er i ar­bej­de, og at in­gen af dem er kri­mi­nel­le el­ler le­ver af so­ci­a­le ydel­ser. Kri­mi­nel og mis­bru­ger Det mod­be­vi­ses dog i sam­ta­len med Karina Pe­der­sens mor i trap­pe­op­gan­gen.

»Hvor er K. hen­ne,« spør­ger Karina Pe­der­sen »Han er på Fi­lip­pi­ner­ne.« »Og hvor var han før det?« »Da var han på kon­tant­hja­elp?« »Og var han ik­ke kri­mi­nel?« »Han har stjå­let en bil, jo,« si­ger mo­de­ren. Karina Pe­der­sen si­ger: »Min ene bror er kri­mi­nel og har va­e­ret mis­bru­ger det me­ste af sit liv. Den an­den bror, der bli­ver kaldt so­ci­al­pa­e­da­gog, har rø­get hash, si­den han var me­get ung. Min lil­le­bror, min sø­ster og jeg har al­drig ta­get no­get. Den bror, Me­troxpress kal­der so­ci­al­pa­e­da­gog, er det over­ho­ve­det ik­ke. Han var pa­e­da­gog­med­hja­el­per i et ung­doms­hus, hvor han fik ad­gang til en mas­se pen­ge, som han spil­le­de op i Ca­si­no Mun­keb­jerg. Han blev dømt og fy­ret og fik sam­fund­stje­ne­ste på Kol­ding Kir­ke­gård. Men se­ne­re fik han et job i Net­to, og plud­se­lig var han op­sø­gen­de me­d­ar­bej­der i Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne, sam­me kom­mu­ne, som han har nup­pet en mas­se pen­ge fra, han umu­ligt kan be­ta­le til­ba­ge. Den tred­je bror er i Fi­lip­pi­ner­ne el­ler Thailand. Han har va­e­ret in­de og sid­de.«

Karina Pe­der­sen bli­ver helt gre­bet af, hvor uret­fa­er­digt det er:

»Hvor er af­dan­ke­de J., der blev mis­bru­ger? Hvor er Ful­de-P.? Hvor er A., der blev mis­bru­ger, hvor er R., der løb nø­gen rundt i kvar­te­ret og vil­le stik­ke sin mand ned med en kniv? Hvor er min mor, der hang ud ad vin­du­et og tru­e­de bør­ne­ne med bøj­ler? Hun slog os og og­så de an­dre børn med bøj­ler. De var vir­ke­lig ban­ge for hen­de. Det er dem, jeg har skre­vet om, og den forta­el­ling bli­ver ik­ke us­and af, at en avis di­sker op med et klas­se­fo­to med nog­le børn, jeg dår­ligt nok ken­der. Den hi­sto­rie kun­ne og­så ha­ve godt af et fak­tatjek,« si­ger Karina Pe­der­sen.

Zet­land.dk har und­skyldt de­res ar­ti­kel, og i ’Pres­se­lo­gen’ på TV2 News i søn­dags, sag­de che­fre­dak­tø­rer­ne fra TV2 og Ek­stra Bla­det, at Me­troxpress’ fak­tatjek var frem­ra­gen­de jour­na­li­stik. Lyn­hur­tigt bred­te hi­sto­ri­er sig om, at Gyl­den­dal over­ve­je­de at tra­ek­ke bo­gen til­ba­ge, og at Karina Pe­der­sen skul­le af­le­ve­re en re­de­gø­rel­se til for­la­get. Alt sam­men rent slud­der, iføl­ge for­fat­te­ren selv.

»Bo­gen bli­ver ik­ke truk­ket til­ba­ge, og jeg skal ik­ke af­le­ve­re no­gen re­de­gø­rel­se,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.