’Det er min per­sonl

BT - - NYHEDER -

te­rer, at nog­le er på før­tids­pen­sion, sy­ge­dag­pen­ge el­ler kon­tant­hja­elp. Men ik­ke al­le. Og det er Me­troxpress’ af­sa­et for hi­sto­ri­en,« si­ger Karina Pe­der­sen, der ik­ke for­står, hvor­for et ci­tat fra en Po­li­ti­ken-ar­ti­kel på den må­de skal gø­res til gen­stand for en gransk­ning som den, Me­troxpress har la­vet. Hand­ler om fa­mi­li­en »Min bog hand­ler pri­ma­ert om min fa­mi­lie – mor, mi­ne sø­sken­de og så den ghet­to, jeg bo­e­de i, nem­lig Korska­er­par­ken. Og det, jeg be­skri­ver, er, som jeg op­le­ve­de det,« si­ger hun.

Hos for­la­get Gyl­den­dal un­drer man sig og­så.

»Grund­pra­e­mis­sen i ar­tik­len om, at for­fat­te­rens op­le­vel­ser ik­ke er kor­rek­te, hol­der ik­ke, for bo­gen hand­ler slet ik­ke om hen­des klas­se­kam­me­ra­ter. Bo­gen hand­ler pri­ma­ert om hen­des mor og hen­des brød­re og så nog­le per­so­ner i na­er­om­rå­det i Korska­er­par­ken, hvor hun vok­se­de op,« si­ger Mi­cha­el Jan­nerup, der er re­dak­tør af bo­gen og an­sat hos Gyl­den­dal. ’Sta­er­kt vid­nes­byrd’ »Det her er Ka­ri­nas egen per­son­li­ge op­le­vel­se, og vi har talt la­en­ge sam­men og fle­re gan­ge om hen­des op­va­ekst, og på in­tet tids­punkt har jeg haft grund til at be­tviv­le hen­des hi­sto­rie.

Jeg har sam­men­holdt den med en ra­ek­ke dag­bogs­op­teg­nel­ser, jeg hav­de ad­gang til, og la­est en ra­ek­ke gam­le avi­s­in­ter­view med Karina, hvor hun tid­li­ge­re har for­talt om si­ne op­le­vel­ser,« si­ger han og til­fø­jer:

»‘Helt ude i ham­pen’ er hen­des per­son­li­ge vid­nes­byrd, og ef­ter min me­ning et sta­er­kt vid­nes­byrd. Men det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at det selv­klart er hen­des op­le­vel­ser. Så kan der va­e­re an­dre der har op­le­vet tin­ge­ne an­der­le­des.« Min bog hand­ler pri­ma­ert om min fa­mi­lie – mor, mi­ne sø­sken­de og så den ghet­to, jeg bo­e­de i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.