Pind vil ska­er­pe straf­fen for vold mod be­tjen­te

BT - - NYHEDER -

RESPEKTEN TIL­BA­GE Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) vil sna­rest frem­sa­et­te lov­for­slag, som ska­er­per straf­fen for vold og trus­ler mod per­so­ner i of­fent­lig tje­ne­ste. Det sker, ef­ter at end­nu en fa­engsels­be­tjent er ble­vet an­gre­bet af for­mode­de tid­li­ge­re ind­sat­te man­dag. »Jeg vil ik­ke to­le­re­re vold og trus­ler mod folk, der pas­ser de­res ar­bej­de i sta­tens tje­ne­ste. Som fa­engsels­be­tjent skal man kun­ne fa­er­des frit og pas­se sit ar­bej­de uden at fø­le, at man skal gå og kig­ge sig over skul­de­ren,« si­ger mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se

Re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re­de i maj den før­ste af fle­re så­kald­te respekt­pak­ker, blandt an­det med hen­blik på at ska­er­pe straf­fen for vold og trus­ler mod per­so­ner i of­fent­lig tje­ne­ste. Nu føl­ger re­ge­rin­gen op med seks ini­ti­a­ti­ver, der skal stop­pe vold og trus­ler mod fa­engsels­per­so­na­le.

Her­un­der vil re­ge­rin­gen bl.a. styr­ke sam­ar­bej­de mel­lem Kri­mi­nal­forsor­gen og po­li­ti­et, øge po­li­ti­syn med fa­engs­ler­ne til­pas­set det ak­tu­el­le trus­sels­ni­veau og styr­ke vi­den­de­ling af kon­kre­te og ge­ne­rel­le in­for­ma­tio­ner.

An­greb mod dem, der skal pas­se på os, er et an­greb mod os al­le, og myn­dig­he­der­ne vil gri­be ind over for det, ly­der det fra ju­stits­mi­ni­ste­ren.

»Vi skal ha­ve respekten til­ba­ge bå­de in­den for og uden for fa­engsels­mu­re­ne. Jeg vil sna­rest frem­sa­et­te et lov­for­slag, som ska­er­per straf­fe­ne på det­te om­rå­de,« si­ger Sø­ren Pind.

Gårs­da­gens ha­en­del­se kom­mer i kølvan­det på, at to po­li­ti­be­tjen­te brutalt og kold­blo­digt blev skudt ned på Chri­sti­a­nia i sid­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.