Bri­ter vil va­e­re dan­ske

Fle­re end 100 bri­ti­ske stats­bor­ge­re har si­den det bri­ti­ske far­vel til EU søgt om dansk stats­bor­ger­skab. Og det er der god grund til, på­pe­ger EU-eks­pert

BT - - NYHEDER - Emil El­ler | Ritzaus Bu­reau

Det bri­ti­ske nej til EU ved af­stem­nin­gen 23. ju­ni har få­et et stort an­tal bri­ti­ske stats­bor­ge­re til at sø­ge om dansk stats­bor­ger­skab.

Fra da­gen ef­ter af­stem­nin­gen og frem til 31. au­gust har 108 bri­ti­ske stats­bor­ge­re søgt om stats­bor­ger­skab i Dan­mark, op­ly­ser Ud­la­en­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et til Ritzau.

Det er langt fle­re end i sam­me pe­ri­o­de i de se­ne­ste år. I 2014 var der blot ta­le om 27 an­søg­nin­ger, mens 76 bri­ter søg­te om dansk stats­bor­ger­skab i sam­me pe­ri­o­de i 2015.

Og for her­bo­en­de bri­ti­ske stats­bor­ge­re er der god grund til at vil­le va­e­re dan­ske­re, for­kla­rer pro­fes­sor Re­bec­ca Ad­ler-Nis­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Det gi­ver god me­ning for dem at sø­ge stats­bor­ger­skab i Dan­mark. Det op­hold, de har her, har de jo på grund af de­res EU-med­lem­skab,« si­ger hun.

Det hand­ler om fort­sat at va­e­re EU-bor­ger, at kun­ne pas­se mit ar­bej­de og fort­sa­et­te mit liv i Dan­mark Pe­ter Ja­mes Stark, bri­te i Dan­mark

1. sep­tem­ber 2015 blev det mu­ligt at ha­ve dob­belt stats­bor­ger­skab i Dan­mark, og der­for kan nog­le bri­ter bli­ve dan­ske stats­bor­ge­re uden at skul­le op­gi­ve det bri­ti­ske pas.

Den mu­lig­hed kan de her­bo­en­de bri­ter nu få brug for, hvis de vil sik­re sig at kun­ne fort­sa­et­te de­res hid­ti­di­ge liv i Dan­mark.

»EU-med­lem­ska­bet på­vir­ker mu­lig­he­den for at slå sig ned et sted i EU og ta­ge et ar­bej­de. Over én mil­li­on bri­ter bor og ar­bej­der i an­dre EU-lan­de og har sam­me ret­tig­he­der som al­le an­dre EU-bor­ge­re i de lan­de.

Den mu­lig­hed for­svin­der som ud­gangs­punkt, når bri­ter­ne for­la- der EU. Det ga­el­der og­så ad­gang til vel­fa­erdsy­del­ser og lig­nen­de,« si­ger Re­bec­ca Ad­ler-Nis­sen.

Det var isa­er i da­ge­ne li­ge ef­ter af­stem­nin­gen, at mi­ni­ste­ri­et modt­og en stor bun­ke an­søg­nin­ger. I lø­bet af den før­ste uge tik­ke­de der så­le­des he­le 42 an­søg­nin­ger ind.

Bor og ar­bej­der i Dan­mark

Et af nav­ne­ne i den bun­ke er Pe­ter Ja­mes Stark, der i fle­re end 20 år har bo­et og ar­bej­det i Dan­mark. Han gik i gang med at sø­ge om dob­belt stats­bor­ger­skab, kort ef­ter at re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen lå fast.

»Det hand­ler for mig om usik­ker­he­den om, hvor jeg står. Sam­ti­dig er det et øn­ske om fort­sat at va­e­re EU­bor­ger, at kun­ne pas­se mit ar­bej­de og fort­sa­et­te mit liv i Dan­mark.

Jeg er usik­ker på, hvad mi­ne ret­tig­he­der vil va­e­re. Vil jeg kun­ne ar­bej­de frit? Hvad be­ty­der det for min ad­gang til den dan­ske vel­fa­erds­stat og for­skel­li­ge ydel­ser? Der er man­ge ting, der gør, at jeg har følt det nød­ven­digt,« si­ger han.

Han har søgt om dansk stats­bor­ger­skab med det sam­me for at nå det, in­den bri­ter­ne er en­de­gyl­digt ude af uni­o­nen. Na­e­ste skridt er ind­føds­rets­prø­ven 1. de­cem­ber.

»Nu ved jeg ik­ke, hvor la­en­ge der går, før bri­ter­ne er helt ude af EU. Men hvis det kan ta­ge år at bli­ve dansk stats­bor­ger, er jeg da pres­set på tid,« si­ger Pe­ter Ja­mes Stark.

Re­bec­ca Ad­ler-Nis­sen un­der­stre­ger, at me­get af­ha­en­ger af de even­tu­el­le sam­ar­bejds­af­ta­ler, EU og Stor­bri­tan­ni­en ind­går ef­ter løs­ri­vel­sen.

Her kan en af­ta­le i stil med den, Nor­ge har med EU, even­tu­elt kom­me på ta­le.

Usand­syn­lig løs­ning

»En norsk løs­ning ser jeg ik­ke som sa­er­ligt sand­syn­lig, for­di det er så ta­et på re­elt at va­e­re med­lem af EU, og for­di net­op den frie be­va­e­ge­lig­hed af EU-bor­ge­re til Stor­bri­tan­ni­en er det, som bri­ter­ne øn­sker at be­gra­en­se,« vur­de­rer Re­bec­ca Ad­ler-Nis­sen.

FO­TO: REU­TERS

Et fler­tal af de bri­ti­ske va­el­ge­re vil­le ud af EU ved fol­ke­af­stem­nin­gen i ju­ni. Men man­ge bri­ter, der bor i an­dre EU-lan­de som f.eks. Dan­mark, er fort­sat fo­rel­ske­de i uni­o­nen og sø­ger om stats­bor­ger­skab som al­drig før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.