Fem kom­mu­ner vil sa­et­te skat­ten op til na­e­ste år

BT - - NYHEDER -

STIG­NING Det kan bli­ve dy­re­re at va­e­re skat­te­bor­ger i Oden­se, Ker­te­min­de, Hol­ba­ek, Re­bild el­ler La­e­sø. De fem kom­mu­ner har søgt om til­la­del­se til at ha­e­ve skat­ter­ne i 2017. Det skri­ver In­den­rigs- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se.

Øko­no­mi­af­ta­len mel­lem re­ge­rin­gen og KL in­de­ba­e­rer el­lers, at kom­mu­ner­ne sam­let set skal hol­de skat­ter­ne i ro i 2017.

Af­ta­len er flek­si­bel. Det vil si­ge, at nog­le kom­mu­ner kan sa­et­te skat­ten op med i alt 200 mio. kr., hvis an­dre kom­mu­ner sa­et­ter den til­sva­ren­de ned.

Kom­mu­ner­ne har dog søgt om skat­te­for­hø­jel­ser for sam­let ca. 281 mio. kr. Der­for vil ik­ke al­le an­søg­nin­ger bli­ve god­kendt, skri­ver mi­ni­ste­ri­et. Oden­se går for­re­st Den stør­ste an­søg­ning kom­mer fra Oden­se Kom­mu­ne, som ger­ne vil ha­e­ve skat­ten med 200 mio. kr. Kom­mu­nens borg­me­ster An­ker Boye har vars­let hø­je­re skat­ter.

By­rå­det hå­ber at kun­ne ha­e­ve skat­ten med ét pro­cent­po­int til 25,5 pro­cent, for­di der mang­ler pen­ge til vel­fa­erd. Oden­se vil dog fort­sat va­e­re en af de bil­lig­ste kom­mu­ner på Fyn.

Fre­dag drøf­te­de lan­dets borg­me­stre bud­get­si­tu­a­tio­nen på et mø­de i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL), skri­ver TV 2 Fyn.

Her kom det frem, at der på land­s­plan er et øn­ske om at la­de skat­ten sti­ge med me­re end de 200 mio. kr. KL har der­for på for­hånd skre­vet til lan­dets kom­mu­ner, at skat­testig­nin­gen ud­gør et stort pro­blem, for­di øko­no­mi­af­ta­len med re­ge­rin­gen byg­ger på en for­ud­sa­et­ning om ua­en­dret skat.

KL op­for­drer lan­dets kom­mu­ner til at genover­ve­je be­ho­vet for skat­testig­nin­ger.

So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et be­hand­ler nu an­søg­nin­ger­ne. Kom­mu­ner­ne kan for­ven­te svar se­ne­st 16. sep­tem­ber. Re­bild

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.