Ja, Woz­ni­a­cki bør ta­en­ke på sin krop

BT - - DEBAT -

PE­TER BASTIANSEN HVIS CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI ta­en­ker på sin krop, vil­le det nok va­e­re klogt at stop­pe in­den for en over­sku­e­lig frem­tid. Om det er om et halvt år el­ler helt år, er ik­ke af­gø­ren­de. Omvendt vil jeg og­så si­ge, at hvis man har suc­ces, så glem­mer man lyn­hur­tigt, at det gør ondt, når man står op. Så ri­der man på en bøl­ge, og man ta­en­ker ik­ke over det. Det er det sam­me i det pri­va­te er­hvervs­liv. He­le dis­kus­sio­nen er jo op­stå­et ved, at hen­des far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, si­ger, at han ik­ke ved, om hun vil fort­sa­et­te ef­ter den­ne sa­e­son. Det må han trods alt ha­ve talt med Ca­ro­li­ne om. Hvis hun er ved at va­e­re så slidt, at der er nog­le hel­breds­ma­es­si­ge år­sa­ger, og at hun frem­over vil få en ned­sat livskva­li­tet på grund af spor­ten, så kan jeg godt for­stå det. In­gen kan si­ge, at hun ik­ke har

Når hun har sam­me et højt ten­nis­ni­veau hø­je ni­veau, kan hun re­elt spil­le sig

i fi­na­len. In­gen kan si­ge, at hun ik­ke har højt ten­nis­ni­veau. Det vil­le va­e­re ae­r­ger­ligt, hvis hun stop­per, for det ef­ter­la­der et ka­em­pe hul. Der er ik­ke no­gen dan­ske­re til at ta­ge over. Der er Fre­de­rik Lö­ch­te, der spil­ler fu­tu­re-tur­ne­rin­ger og doub­le, men ik­ke på ver­dens­stjer­ne­ni­veau som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Vi har ik­ke no­gen ude i den sto­re ver­den på det ni­veau. Det vil­le va­e­re ma­er­ke­ligt, hvis man ik­ke skul­le føl­ge en dansk ver­dens­stjer­ne me­re. HUN HAR TJENT så man­ge pen­ge, at det kan va­e­re li­ge me­get. Omvendt er hun dre­vet så me­get af am­bi­tio­ner, at hvis hun kan kom­me til­ba­ge i top-10, vil det va­e­re sva­ert at stop­pe. Og man kan jo og­så si­ge, at det vil­le va­e­re tos­set at stop­pe li­ge nu, hvor det går så godt. HUN ER SVAER at rå­d­gi­ve, for det er der kun en, der kan. Det er hen­des far. Hun bør lyt­te til sin krop. Hun er jo ik­ke me­re end 26 år, og det vil­le va­e­re fryg­te­ligt, hvis hun f.eks. ik­ke kun­ne lø­be me­re. Jeg er jo ik­ke la­e­ge, men hun har haft man­ge ska­der det sid­ste styk­ke tid. Hun har selv ud­talt, at hun har sto­re pro­ble­mer med at stå op om mor­ge­nen, og det vil­le va­e­re ae­r­ger­ligt, hvis hun ik­ke kun­ne lø­be en tur.

JEG

VED IK­KE, hvor­for Pi­o­tr plud­se­lig mel­der ud, hun må­ske stop­per sin kar­ri­e­re. Det er lidt et misk­mask. Det kun­ne de ha­ve sagt for et halvt år si­den, da det he­le så sort ud, men da ik­ke nu. Nu kom­mer det her så li­ge plud­se­ligt, og hun spil­ler su­per ten­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.