De Kon­ser­va­ti­ves gyld­ne mur­sten

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Dan­sker­ne har spa­ret sto­re for­mu­er op i mur­sten. For man­ge er det den stør­ste del af pen­sions­op­spa­rin­gen, at få be­talt hu­set ud før pen­sions­al­de­ren. Og i den tid­li­ge en­de af li­vet er ud­sig­ten til bo­lig­køb og­så ud­sig­ten til den dy­re­ste be­slut­ning i ens liv, som man kom­mer til at be­ta­le af på i fle­re år­ti­er. Der er der­for ik­ke no­get at si­ge til, at bo­ligskat er et om­rå­de, som er de­ci­de­ret gif­tigt at pil­le ved. Ik­ke de­sto min­dre er det net­op, hvad der kom­mer til at ske i ef­ter­å­ret.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Det er de­res ud­ga­ve af LAs top­skat­te­krav, bort­set fra tre af­gø­ren­de for­skel­le

RIGSREVISIONEN HAR KRITISERET de upra­e­ci­se vur­de­rin­ger af huspri­ser­ne, som har be­ty­det, at bo­li­ge­je­re en­ten be­tal­te for me­get el­ler for lidt i ejen­doms­va­er­diskat. Fol­ke­tin­get har ind­til vi­de­re fast­fros­set ejen­doms­va­er­diskat­ten til 2011-ni­veau, ind­til man kun­ne fin­de en bed­re løs­ning. I ef­ter­å­ret kom­mer re­ge­rin­gen så med et for­slag til et nyt sy­stem. Det for­ven­tes at få ef­fekt fra 2019. Nog­le bo­li­gers va­er­di vil sti­ge – an­dre fal­de. Det har re­ge­rin­gen af­sat 24 mil­li­ar­der kro­ner til at af­bø­de. Men der­med er det ik­ke gjort, for re­ge­rin­gen vil og­så sa­en­ke ren­te­fradra­get. Det FLEMMING DREESEN bli­ver dy­rest for dem, der skyl­der me­get, men ti­dens la­ve ren­te af­bø­der en del af ef­fek­ten. Men an­dre ting spil­ler og­så ind på bo­li­ge­jer­nes sam­le­de øko­no­mi, f.eks. smer­tens­bar­net PSO-af­gif­ten, som be­ta­les på el-reg­nin­gen. Den skal af­skaf­fes in­den nytår. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE HAR FORELØBIGT zoo­met ind på en lil­le dril­le-dags­or­den i den sto­re dis­kus­sion. De vil nem­lig fre­de ejen­doms­va­er­diskat­ten frem til 2025. For som par­tiets ord­fø­rer sag­de ved tirs­da­gens første­be­hand­ling af for­sla­get til fi­nans­lov i Fol­ke­tin­get: »Vi står fort­sat ved (…)«. I mod­sa­et­ning til Løk­ke for­stås. Og det selv­om Vs fi­nansord­fø­rer un­der valg­kam­pen sag­de, at det vil­le va­e­re rig­tigt at fort­sa­et­te skat­te­stop­pet for bo­li­ge­je­re i en ny 2025-plan. Hav­de der va­e­ret et klart ci­tat fra Løk­ke, hav­de S nok og­så råbt ’løf­te­brud’ i ste­det for den­ne lidt kring­le­de på­min­del­se om, hvad Ven­stre tid­li­ge­re har sagt. MEN SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE ER ik­ke re­ge­rin­gens stør­ste ud­for­dring i den­ne dis­kus­sion – de har trods alt en in­ter­es­se i at få løst pro­ble­met. Det kan kun ske, ved at nog­le bli­ver su­re – og det bli­ver de med al sand­syn­lig­hed på re­ge­rin­gen. Nej, re­ge­rin­gens stør­ste par­la­men­ta­ri­ske ud­for­dring er De Kon­ser­va­ti­ve, som har fat i en vig­tig sag for va­el­ger­ne. Den er der na­tur­lig­vis grund til at hol­de fat i. Det er de­res ud­ga­ve af LAs top­skat­te­krav, bort­set fra tre af­gø­ren­de for­skel­le: 1. K har fat i mar­kant fle­re va­el­ge­re på den dags­or­den, end LA har på top­skat. 2. Ks øn­sker på den dags­or­den er helt ut­ro­ligt me­get dy­re­re end LAs øn­sker til top­skat­ten. 3. K har ik­ke i sin­de at va­el­te en bor­ger­lig re­ge­ring. Og i for­å­ret så vi, hvor­dan en sam­let blå blok kun­ne ta­le helt for­bi De Kon­ser­va­ti­ve og omvendt i sa­gen om land­brugs­pak­ken. DEN STØR­STE UD­FOR­DRING for re­ge­rin­gen er dog, at den, der ta­en­ker kort­sig­tet, hel­le­re vil ta­ge et valg på at va­e­re bo­li­ge­jer­nes ven end bli­ve fed­tet ind i en kom­pli­ce­ret løs­ning, som in­gen vil el­ske. Det er må­ske der­for, S foreløbigt hol­der sig i dril­le­af­de­lin­gen af den dags­or­den. De hol­der de­res mu­lig­he­der åb­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.