En­tre­pre­nør: ’Det er en dyr

BT - - NYHEDER -

FRUSTRERET »20 mi­nut­ter? Det tror jeg godt, at du kan gan­ge med fem,« ly­der det med et grin fra Knud Kik­ken­borg. Han tror ik­ke helt på, at dan­sker­ne kun bru­ger 20 mi­nut­ter om da­gen på pri­va­te gø­re­mål for­an ska­er­men, som en ny un­der­sø­gel­se fra De­loit­te el­lers fast­slår.

Som selv­sta­en­dig hånd­va­er­ker og in­de­ha­ver af et en­tre­pre­nør-fir­ma i en lang år­ra­ek­ke har han set rig­tig man­ge ek­semp­ler på an­sat­te, der spil­der ar­bejds­ti­den på mo­bi­len.

»Det er en dyr tids­rø­ver. Det kan f.eks. va­e­re at de snak­ker med ka­e­re­sten el­ler er på Fa­ce­book,« ly­der det fra 60-åri­ge Knud Kik­ken­borg, der i øje­blik­ket står bag en stør­re renove­ring af Ho­tel Skt. An­nae i in­dre Kø­ben­havn. Tab af ar­bejds­ti­mer Han na­ev­ner som et an­det ek­sem­pel, at han en gang op­da­ge­de, at en af sven­de­ne var i fa­erd med at kø­be en bil i ar­bejds­ti­den.

»Det må du sgu’ ven­te med til ef­ter fyraf­ten, sag­de jeg til ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.