’Og må min røv gø­re, at de ik­ke får ma­vepi­ne over at skul­le ba­de sam­men med an­dre’

BT - - NYHEDER -

krop­pe an­dre end min, for­di folk pak­ker sig va­ek og ek­sem­pel­vis ik­ke ba­der top­løs, for­di de fryg­ter, hvad folk ta­en­ker,« si­ger Met­te God­dik­sen, der er mor til et par tvil­lin­ge­døtre på 10 år og en lil­le pi­ge på fem og gift med fa­de­ren til den yng­ste.

»Jeg vil – ved at va­e­re rol­lemo­del – prø­ve at sør­ge for, at mi­ne døtre ik­ke har no­gen in­dre fjen­der. Det kan va­e­re dår­ligt selvva­erd el­ler skam over, at de ik­ke er per­fek­te. Man er me­re sår­bar og skrø­be­lig i ver­den, når man slås med selv­be­brej­del­ser over ik­ke at va­e­re per­fekt,« si­ger Met­te God­dik­sen og fort­sa­et­ter:

»Det er ik­ke et op­råb mod tyn­de mo­del­ler el­ler me­di­er­ne, men et øn­ske om, at vi har fred i os selv. Vi vur­de­rer hin­an­den, og jeg fø­ler mig me­get hur­tigt for­kert, når jeg scrol­ler ned igen­nem In­s­ta­gram – bå­de kro­p­s­ligt og ma­te­ri­elt.« Na­tur­lig nø­gen­hed Net­op der­for gør Met­te God­dik­sen og­så en dyd ud af, at de tre døtre i dag­lig­da­gen ser de­res mors krop. Og­så den af kød og blod.

»Jeg har en ve­nin­de, der er fol­ke­sko­lela­e­rer, og hun hav­de spurgt si­ne ele­ver, hvor man­ge der hav­de set de­res fora­el­dre nøg­ne, og der var det kun seks ud af 56, der rak­te hån­den op – det er un­der­ligt, sy­nes jeg,« si­ger Met­te God­dik­sen.

Hun har fle­re croquis­teg­nin­ger, hvor hun er tyn­de­re og me­re spa­endstig, men hun valg­te det mest but­te­de af dem al­le.

»Jeg har og­så stå­et nø­gen­mo­del, mens jeg har va­e­ret slank og sport­stra­e­net – jeg har va­e­ret 20 år, jeg har va­e­ret 40 år – jeg har ve­jet 55 kg, og jeg har ve­jet 90. Det helt magi­ske er, at jeg al­drig har følt mig vur­de­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.