Kjeld ka­em­per mod

BT - - NYHEDER -

HJERNEGYMNASTIK

Det var ik­ke, for­di Kjeld Ø. Han­sen ik­ke i for­vej­en var ak­tiv. To gan­ge om ugen spil­ler han bad­min­ton med sin ko­ne og gam­le ven­ner. Men det til­bud, han får af Es­b­jerg Kom­mu­ne, er må­l­ret­tet de­men­te og til­ret­telagt, så pul­sen pres­ses derop, hvor forsk­nin­gen har vist go­de re­sul­ta­ter. Stor suc­ces På to år er de­men­stra­e­nin­gen ble­vet så stor en suc­ces, at man til ef­ter­å­ret i Es­b­jerg på­be­gyn­der sy­ven­de og ot­ten­de hold. Når hjer­nen svig­ter, går det nem­lig lyn­hur­tigt og­så ud over krop­pen. En de­mens­di­ag­no­se be­ty­der for man­ge, at de har sva­e­re­re ved at fin­de ud af hver­da­gens gø­re­mål, de kom­mer sja­eld­ne­re ud og mø­der an­dre men­ne­sker og drop­per gå- og cy­kel­tu­ren, for­di det er sva­ert at fin­de vej.

Ma­le­ne Skou­boe er fy­si­o­te­ra­pe­ut i Es­b­jerg Kom­mu­ne og an­svar­lig for de­men­stra­e­nin­gen:

»De­men­te mi­ster ev­nen til at ta­ge ini­ti­a­tiv. Vi gi­ver med det her til­bud ind­hold i de­res hver­dag, så de ik­ke iso­le­rer sig der­hjem­me. Vi til­by­der og­så sam­men­hold for på­rø­ren­de, der og­så ram­mes af en­som­hed, for­di de ik­ke ba­re kan ta­ge hjem­me­fra. Sam­ti­dig ved vi, at de­mens ’smit­ter’, så der­for får de på­rø­ren­de og­så lov til at tra­e­ne med, så de fore­byg­ger selv at bli­ve ramt.«

Kjeld Ø. Han­sens ko­ne Jon­na Han­sen er sta­dig på ar­bejds­mar­ke­det, så hun del­ta­ger ik­ke hver gang. Til gen­ga­eld gi­ver man­dens tra­e­nin­ger hen­de lidt luft i hver­da­gen.

»Al­le si­ger jo, at man som på­rø­ren­de skal pas­se på sig selv. Men man ef­ter­la­der jo hel­ler ik­ke et lil­le barn ale­ne hjem­me,« si­ger hun.

Hver tirs­dag og tors­dag for­mid­dag ka­em­per Kjeld Ø. Han­sen sam­men med an­dre de­men­te og på­rø­ren­de på mo­tions­cyk­ler­ne i sund­heds­cen­te­ret. På op­for­dring af fy­si­o­te­ra­pe­u­ten fo­re­stil­ler de sig i dag, at de er på vej til Fa­nø. Et sted, der hos de fle­ste af es­b­jer­gen­ser­ne lig­ger frisk i erin­drin­gen fra som­me­rens ud­flug­ter. Sva­ret kom­mer da og­så promp­te, da da­gens tur­gu­i­de Ma­le­ne Skou­boe spør­ger, hvad de skal se på øen: »Bryg­ge­ri­et!«

Tra­e­ning af hukom­mel­sen er og­så en del af den fy­si­ske tra­e­ning, og sam­ti­dig te­ster Ma­le­ne Skou­boe, om de pres­ser sig selv hårdt nok ved at stil­le spørgs­mål, som de helst kun skal kun­ne sva­re på med helt kor­te sa­et­nin­ger, for­di de er så for­pu­ste­de.

For at få mest mu­lig tra­e­ning ind i hver­da­gen må Kjeld Ø. Han­sen og­så tra­e­ne ale­ne. Hver søn­dag ef­ter­mid­dag ta­en­der han for en ska­erm, der gu­i­der igen­nem en ra­ek­ke øvel­ser hjem­me på stu­e­gul­vet. Mens Kjeld Ø. Han­sen som i et com­pu­ter­spil bli­ver be­løn­net med en ’pling’-lyd, når hans be­va­e­gel­se mat­cher kvin­dens på ska­er­men, kan Ma­le­ne Skou­boe fra sit kon­tor på en com­pu­ter føl­ge med i, hvor­dan han og de an­dre kla­rer hjem­me­tra­e­nin­gen. Vir­tu­el tra­e­ning Den vir­tu­el­le tra­e­ning kan ik­ke gø­re det ale­ne, men har vist sig at va­e­re et godt sup­ple­ment, for­di Ma­le­ne Skou­boe på den må­de kan føl­ge med og mo­ti­ve­re til me­re hjem­me­tra­e­ning. Og så bi­dra­ger ska­er­men til selvva­er­det. Når fru­stra­tio­ner over ik­ke la­en­ge­re at kun­ne hja­el­pe til ude i ha­ven el­ler med ta­pet­se­rin­gen ram­mer Kjeld Ø. Han­sen, går han ind og ta­en­der for ska­er­men. Det er nem­lig no­get, han selv kan kla­re.

»Hukom­mel­se og sprog for­svin­der først, mens be­va­e­gel­se er no­get af det, de­men­te har mu­lig­hed for at bi­be­hol­de. Men det kra­e­ver, at de hol­der tra­e­nin­gen ved li­ge.

si­ger Ma­le­ne Skou­boe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.