Trump pres­ser sig for­an Cl­in­ton i ny må­ling

BT - - NYHEDER -

VALGKAMP I USA Re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump over­ha­ler i en ny me­nings­må­ling sin de­mo­kra­ti­ske ri­val, Hil­lary Cl­in­ton. Den lands­da­ek­ken­de må­ling, der er fo­re­ta­get for tv-sta­tio­nen CNN, gi­ver Trump en va­el­gero­p­bak­ning på 45 pct. mod 43 pct. til Cl­in­ton.

Der­med har Trump ae­dt sig ind på Cl­in­tons for­spring på ot­te pro­cent­po­int, som hun hav­de i be­gyn­del­sen af au­gust, ef­ter at Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti hav­de holdt sit kon­vent. Må­lin­gen af­slø­rer og­så, at der er sto­re for­skel­le på, hvil­ke af USAs va­el­ge­re de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter ap­pel­le­rer til.

Kvin­de­li­ge va­el­ge­re fo­re­tra­ek­ker Cl­in­ton med en over­va­egt på 53 pct. og 38 til Trump. Spør­ger man USAs mand­li­ge va­el­ge­re si­ger 54 pct., at de vil stem­me på den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat, mens 32 pct. fo­re­tra­ek­ker den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster.

Blandt den yng­ste halv­del af va­el­ger­ne – dem un­der 45 år – er Cl­in­ton fa­vo­rit. I den­ne va­el­ger­grup­pe si­ger 54 pct., at de vil stem­me på hen­de, mens Trump kan reg­ne med op­bak­ning fra 29 pct. af de un­ge.

Na­e­sten fi­re ud af fem sor­te el­ler far­ve­de va­el­ge­re fo­re­tra­ek­ker at se Cl­in­ton på pra­esi­dent­po­sten ef­ter val­get i novem­ber.

CNNs me­nings­må­ling er ik­ke den ene­ste, der vi­ser stort set dødt løb mel­lem de Trump og Cl­in­ton.

Det sam­me gør de se­ne­ste må­lin­ger, der er pu­bli­ce­ret i LA Ti­mes og IBD. De re­ste­ren­de stør­re må­lin­ger gi­ver Cl­in­ton et for­spring på helt op mod syv pro­cent­po­int, vi­ser en over­sigt på web­s­i­tet Re­al Clear Po­li­ti­cs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.