De­mens

BT - - NYHEDER -

Dansk forsk­ning vi­ser, at mo­de­rat til hård kon­di­tions­tra­e­ning mind­sker de­mens­symp­to­mer som ir­ri­ta­bi­li­tet, de­pres­sion, uro, rast­løs­hed, for­styr­rel­ser i nat­te­søv­nen og ap­pe­tit­man­gel hos per­so­ner med alzhei­mer på et tid­ligt sta­die. Sam­ti­dig øges kon­cen­tra­tions­ev­nen og hukom­mel­sen, jo of­te­re og hår­de­re man tra­e­ner. I Es­b­jerg kom­mu­ne ind­led­te man i 2014 et pi­lot­pro­jekt med tra­e­ning for de­men­te for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan man bedst im­ple­men­te­rer den nye vi­den i prak­sis. De fy­si­ske test af­slø­re­de, at de 60-åri­ge del­ta­ge­re gik fra fy­sisk at pra­este­re som 100-åri­ge, til 15 uger ef­ter at yde en al­der­s­sva­ren­de pra­e­sta­tion. Sam­ti­dig vok­se­de hu­mø­ret, selvva­er­det og livskva­li­te­ten – bå­de hos de de­men­te selv og hos de­res på­rø­ren­de. Fa­el­le­stra­e­nin­gen fo­re­går to gan­ge om ugen i halvan­den ti­me, hvor del­ta­ger­ne bl.a. på mo­tions­cyk­ler når en in­ten­si­tet på høj­de med, hvad forsk­nin­gen pe­ger på er nød­ven­dig for at mind­ske de­mens­symp­to­mer. Sid­ste skud på stam­men er vir­tu­el tra­e­ning, som fo­re­går på en ska­erm hjem­me hos den de­men­te selv. Det skal dog ses som et til­la­eg til fa­el­le­stra­e­nin­gen og ik­ke en er­stat­ning, da det so­ci­a­le ele­ment er en vig­tig del. Den de­men­te bli­ver på ska­er­men gu­i­det igen­nem en ra­ek­ke øvel­ser og får po­int, når øvel­sen ud­fø­res kor­rekt. Re­sul­ta­tet af da­gens tra­e­ning kan fy­si­o­te­ra­pe­u­ten se på sin egen com­pu­ter. Fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter vi­ser, at det vir­tu­el­le ele­ment er me­get mo­ti­ve­ren­de for bru­ge­ren i for­hold til et al­min­de­ligt tra­e­nings­pro­gram på pa­pir. Virk­nin­gen skal nu un­der­sø­ges i et stør­re stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.