Sun­de al­ter­na­ti­ver til de la­e­kre sa­ger

Fi­lip­pi­ner­ne und­skyl­der for at kal­de Oba­ma en hore­un­ge

BT - - NYHEDER -

DIPLO­MA­TI Fi­lip­pi­ner­ne for­søg­te i går, tirs­dag, at tra­ek­ke i land, ef­ter at lan­dets pra­esi­dent, Rod­ri­go Du­ter­te, uden om­s­vøb har kaldt pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma en ’hore­un­ge’. I en er­kla­e­ring fra pra­esi­den­tens tals­mand hed­der det, at Du­ter­te for­try­der sin be­ma­er­k­ning.

Oba­ma er på run­drej­se i Fjer­nø­sten, og ud­ta­gel­sen fik USA til fluks at af­ly­se et mø­de mel­lem Oba­ma og Du­ter­te un­der et asi­a­tisk top­mø­de i La­os tirs­dag.

Du­ter­te har tid­li­ge­re va­e­ret ra­sen­de over kri­tik fra om­ver­de­nen af hans kon­tan­te må­de at be­ka­em­pe narko­hand­le­re på. Si­den han blev ind­sat som pra­esi­dent for to må­ne­der si­den, er 2400 men­ne­sker ble­vet draebt i hans krig mod narko.

Man­dag sag­de han i en ta­le, at det vil­le va­e­re ube­høv­let, hvis Oba­ma vil­le stil­le spørgs­mål til men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i Fi­lip­pi­ner­ne. Han af­slut­ter sin tira­de, som fo­re­gik på en­gelsk, ved at slå over i fi­lip­pinsk og bru­ge ud­tryk­ket ’putang ina’ om Oba­ma.

Det be­ty­der kort og godt hore­un­ge.

Men det be­kym­rer Fi­lip­pi­ner­ne, at Oba­ma af­ly­ser et mø­de med Du­ter­te. Der er der­for ud­sendt to er­kla­e­rin­ger, som und­skyl­der for, hvad der er sagt.

»Pra­esi­dent Du­ter­te for­kla­re­de, at pres­se­op­lys­nin­ger om, at pra­esi­dent Oba­ma vil­le be­la­e­re ham om drab uden dom, var skyld i hans sta­er­ke kom­men­ta­rer,« hed­der det i den ene af er­kla­e­rin­ger­ne.

»Han for­try­der, at hans be­ma­er­k­nin­ger til pres­sen har skabt så me­get kontrovers. Han ud­tryk­ker sin dy­be ag­tel­se og sam­hø­rig­hed med pra­esi­dent Oba­ma og det va­ri­ge part­ner­skab mel­lem vo­re lan­de,« ly­der det. Ame­ri­kansk pro­tek­to­rat Fi­lip­pi­ner­ne var i et halv år­hund­re­de et ame­ri­kansk pro­tek­to­rat frem til lan­dets uaf­ha­en­gig­hed i 1946.

USA er Fi­lip­pi­ner­nes na­er­me­ste al­li­e­re­de og mi­li­ta­e­re be­skyt­ter. Der­for har det over­ra­sket man­ge, at den fi­lip­pin­ske pra­esi­dent er fa­ret så hårdt frem mod Oba­ma.

Lan­det er tra­engt af det sta­dig me­re selv­be­vid­ste Ki­na, der har sat sig på øer i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav, som Fi­lip­pi­ner­ne gør krav på. Tid­li­ge­re på som­me­ren faldt der en dom ved en in­ter­na­tio­nal dom­stol, som fra­kend­te Ki­na ret­ten til øer­ne.

Pom­mes fri­tes kan la­ves af sø­de kar­to­f­ler, der er en rod­frugt, i ste­det for al­min­de­li­ge kar­to­f­ler. Kog dit aeg i ste­det for at la­ve spejla­eg, så slip­per du for fedt­stof på pan­den. Sort kaf­fe in­de­hol­der in­tet fedt mod­sat café lat­té, der of­test be­står af to tred­je­de­le fed ma­elk. I ste­det for su­per­mar­ke­dets chips, så lav dem selv i ov­nen af tyndtskår­ne rod­frug­ter med en smu­le olie. Skift ris ud med pro­te­in­rig qui­noa, der har na­e­sten sam­me smag. Avo­ca­do er et sundt al­ter­na­tiv til smør, may­on­nai­se el­ler an­dre fe­de ting på på­la­egs­mad­den. Spa­ghet­ti kan ud­skif­tes med grønt­sags­spa­ghet­ti, der har langt fa­er­re kal­o­ri­er. Kar­tof­fel­mos kan ud­skif­tes med blom­kåls­mos, der har langt fa­er­re kal­o­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.