Boy­band-stjer­ne: Jeg skal va­e­re far igen

BT - - TV/RADIO -

Wo­men in Hol­lywood Awards løb af stab­len. Her be­gynd­te ryg­ter­ne om kos­me­ti­ske ope­ra­tio­ner at fl­o­re­re hos me­di­er­ne, da hen­des an­sigt sy­ne­de smal­le­re, mens hen­des mar­kan­te øj­ne vir­ke­de me­re åb­ne. Renée Zel­lwe­ger und­lod at kom­men­te­re ryg­ter­ne, ind­til få da­ge før pre­mi­e­ren på ’Brid­get Jo­nes Ba­by’, hvor hun for­tal­te til Daily Mail:

»Jeg bo­e­de hos en ven i Los An­ge­les, der må­ne­den før hav­de få­et kon­sta­te­ret den neu­ro­lo­gi­ske syg­dom ALS. Jeg duk­ke­de op på den rø­de lø­ber, for­di min ven ger­ne vil­le ha­ve, jeg skul­le del­ta­ge, så hun kun­ne gå med på den rø­de lø­ber og be­vi­se over for sig selv, at syg­dom­men ik­ke sty­re­de hen­des liv. Det var det, jeg ta­enk­te på den dag. Jeg ta­enk­te ik­ke over, hvad jeg lig­ne­de, el­ler hvad folk syn­tes. Jeg ta­enk­te på min ven,« sag­de bi­o­gra­fak­tu­el­le Zel­lwe­ger.

’Brid­get Jo­nes’ Ba­by’ har dansk pre­mi­e­re den 15. sep­tem­ber.

BLÅ BOG Renée Kat­hle­en Zel­lwe­ger 47 år – født i USA i 1969 Slog igen­nem i fil­men Jer­ry Magu­i­re, hvor hun spil­le­de over for Tom Cru­i­se. Vandt i 2004 en Oscar for sin birol­le i fil­men Cold Mo­un­tain. 2001: I rol­len som Brid­get Jo­nes, hvor hun spil­le­de sam­men med Hugh Grant og Co­lin Fir­th. Hun tog na­e­sten 10 ki­lo på for at ’fyl­de’ rol­len ud og måt­te la­e­re en en­gelsk ac­cent. No­mi­ne­ret til en Oscar for bed­ste ho­ved­rol­le for Brid­get Jo­nes. Var tid­li­ge­re gift med co­un­try-san­ge­ren Ken­ny Che­s­ney. Hun dan­ner nu par med mu­si­ke­ren Doy­le Bram­hall II, som bl.a. har spil­let med Eric Clap­ton og Ro­ger Wa­ters.

SOLEN I DAG

En lil­le ny Ba­ck­stre­et Boy – el­ler må­ske en Ba­ck­stre­et Girl – er på vej. I hvert fald har Ale­xan­der Ja­mes ’A.J.’ McLe­an, der er med­lem af 90er-boy­ban­det Ba­ck­stre­et Boys, af­slø­ret, at ko­nen Ro­chel­le McLe­an ven­ter de­res an­det barn. Det skri­ver par­ret på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

Af­slø­rin­gen af den lil­le ny kom­mer på den før­ste man­dag i sep­tem­ber, som og­så er den dag, ame­ri­ka­ner­ne fejrer ’La­bor Day’ til ae­re for det ar­bej­den­de folk. Og dét sam­men­fald kan Ba­ck­stre­et Boys-stjer­nen godt se det sjove i.

»Ha, fik I den: ’La­bor’ Day? Jeg er en spas­ma­ger,« skri­ver stjer­nen –må­ske med hen­tyd­ning til, at det har va­e­ret hårdt ar­bej­de at ’pro­du­ce­re’ den lil­le ny, el­ler med hen­tyd­ning til, at or­det og­så be­ty­der fød­sel.

Han skri­ver sam­ti­dig, at par­ret gla­e­der sig me­get over den kom­men­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se, og lover og­så si­ne fans at hol­de dem op­da­te­ret med nyt un­der­vejs i ko­nens gravi­di­tet.

Den be­sked har hans fans ta­get godt imod, det va­el­ter ind med ly­kønsk­nin­ger un­der op­sla­get, som fle­re end 12.000 i skri­ven­de stund har syn­tes godt om.

A.J. McLe­an blev gift med Ro­chel­le McLe­an til­ba­ge i 2011. Året ef­ter kom par­rets dat­ter, Ava Jay­mes McLe­an, til ver­den. LØSNINGER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 1, Mel­lem: 44, Svaer: 31

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.