’Hun vil bli­ve sav­net’

Den tid­li­ge­re French Open-vin­der Mi­cha­el Chang sy­nes, det er for tid­ligt, hvis Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­slut­ter at indstil­le kar­ri­e­ren ef­ter den­ne sa­e­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov | idskov@spor­ten.dk

Han blev en sen­sa­tio­nel vin­der af French Opens dra­ma­ti­ske her­re­sing­le-fi­na­le mod Stefan Ed­berg i 1989 og er nu tra­e­ner for den ja­pan­ske top­spil­ler Kei Nis­hi­ko­ri.

Der er der­for va­egt bag or­de­ne, når Mi­cha­el Chang over for BTs ud­send­te ten­nis­repor­ter un­der Grand Slam-tur­ne­rin­gen US Open i New York kom­men­te­rer Pi­o­tr Woz­ni­a­ck­is ’trus­sel’ om, at hans dat­ter Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki må­ske va­el­ger at la­eg­ge ketsje­ren på hyl­den ef­ter den­ne sa­e­son.

»Hun vil bli­ve sav­net,« si­ger ame­ri­ka­ne­ren, der fyld­te 44 år i fe­bru­ar.

»Jeg har fle­re gan­ge truf­fet Ca­ro­li­ne, og hun har al­tid va­e­ret smi­len­de og imø­de­kom­men­de. Hun er én, man ik­ke så­dan li­ge glem­mer. Selv i kam­pe hvor hun er ble­vet ramt af kram­pe­an­fald, har hun ka­em­pet vi­de­re. Lidt som jeg selv gjor­de. Det kan jeg godt li­de, og den figh­ter­vil­je ved jeg, at fan­se­ne og­så er vil­de med. Det er ik­ke mindst der­for, at hun er po­pu­la­er. I over et år lå hun num­mer et på ver­dens­rang­li­sten. Alt i alt har hun haft en stor kar­ri­e­re, selv om det end­nu ik­ke er ble­vet til den Grand Slam-ti­tel, som hun et par gan­ge har va­e­ret ta­et på at ero­bre,« si­ger Mi­cha­el Chang og til­fø­jer:

»Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har in­den for ten­nis­ver­de­nen sat dy­be spor, der vil bli­ve hu­sket. Men lad os nu se, om Ca­ro­li­ne gør al­vor af si­ne exit-pla­ner. Hun er alt­så kun 26 år og bur­de ha­ve man­ge go­de sa­e­so­ner i sig end­nu. Skal jeg va­e­re ae­r­lig, sy­nes jeg, det vil va­e­re for tid­ligt for hen­de at stop­pe al­le­re­de nu. Se på en spil­ler som Se­re­na Wil­li­ams. Hun er 34 år, og lig­ger sta­dig num­mer et på ver­dens­rang­li­sten.« God rol­lemo­del Mary Pi­er­ce, der som ak­tiv røg til tops i Grand Slam-tur­ne­rin­ger­ne Au­stra­li­an Open og French Open i hen­holds­vis 1995 og 2000, gi­ver Mi­cha­el Chang ret.

»Det er alt­så de fa­er­re­ste ten­nis­spil­le­re, der al­le­re­de kvit­ter spor­ten, når de er midt i 20er­ne. Men må­ske vil hun gø­re al­vor af sin drøm om at bli­ve ung mor? Det ved jeg, at hun of­te har na­evnt. Desva­er­re har hun i år va­e­ret en del ska­det. Må­ske er det de op­s­li­den­de genop­tra­e­nings­pe­ri­o­der, hun er tra­et af? Jeg var i min kar­ri­e­re og­så fle­re gan­ge ska­det, men gang på gang ka­em­pe­de jeg mig til­ba­ge,« si­ger Mary Pi­er­ce, der be­fin­der sig i New York, for­di hun er en­ga­ge­ret i ud­valgs­ar­bej­de i det In­ter­na­tio­na­le Ten­nis For­bund.

»Jeg var i som­mer med til at god­ken­de Ca­ro­li­nes dis­pen­sa­tions­an­søg­ning om at del­ta­ge ved OL i Rio, selv om hun ik­ke hav­de op­fyldt Fed Cup-kra­vet. At vi sag­de ’ja’ skyld­tes bå­de det fak­tum, at hun har le­ve­ret sto­re re­sul­ta­ter, va­e­ret ver­den­set­ter og at hun er en god rol­lemo­del for kol­le­ger­ne på WTA Tou­ren,« si­ger Mary Pi­er­ce. Over­ra­sket over be­slut­ning Ved OL lyk­ke­des det for rus­se­ren Eka­te­ri­na Ma­ka­rova at vin­de guld i mixed­doub­le, mens Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki al­le­re­de røg ud i an­den run­de i da­mesing­le.

»Jeg fik hilst på Ca­ro­li­ne i Rio. Of­te har vi tra­e­net sam­men. Der er en god re­la­tion mel­lem os, selv om jeg i vo­res man­ge ind­byr­des op­gør (syv, red.) sta­dig har min før­ste sejr til­go­de. Det over­ra­sker mig, at hun må­ske snart er fa­er­dig med at spil­le ten­nis på top­plan, og det er ik­ke en be­slut­ning, hun har ori­en­te­ret mig om,« si­ger Eka­te­ri­na Ma­ka­rova.

Woz­ni­a­cki-lej­ren har hel­ler in­tet sagt til Sta­cey Al­la­ster, der har va­e­ret den dan­ske spil­lers øver­ste chef på WTA Tou­ren og nu er an­sat i en høj le­der­funk­tion i det ame­ri­kan­ske ten­nis­for­bund.

»På et tids­punkt var Ca­ro­li­ne med­lem af WTA Tou­rens spil­ler­ud­valg. Her var hun ik­ke ban­ge for at gå ind i en god dis­kus­sion. Men hun sig­te­de ik­ke mod at la­ve bal­la­de. De in­put, vi fik fra Ca­ro­li­ne, var kon­struk­ti­ve og al­tid til gavn for ten­nis­spor­ten,« si­ger Sta­cey Al­la­ster, der sag­tens kan fo­re­stil­le sig, at Ca­ro­li­ne Wosz­ni­a­cki ef­ter ten­niskar­ri­e­ren får et job i for­ret­nings­ver­de­nen.

»Hun er bu­si­ness-ori­en­te­ret i alt, hvad hun fo­re­ta­ger sig. Fans og sponso­rer får fra hen­de alt, hvad de for­ven­ter – og lidt til. Be­slut­ter hun sig for at stop­pe ten­niskar­ri­e­ren nu, vil det na­tur­lig­vis va­e­re en be­slut­ning, som jeg respek­te­rer. Men jeg vil me­ne, at der er fle­re go­de sa­e­so­ner til­ba­ge i hen­de. Her i New York har hun den se­ne­ste uge bå­de le­ve­ret op­sigtsva­ek­ken­de re­sul­ta­ter og godt spil,« si­ger Sta­cey Al­la­ster.

Skal jeg va­e­re ae­r­lig, sy­nes jeg, det vil va­e­re for tid­ligt for hen­de at stop­pe al­le­re­de nu Mi­cha­el Chang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.