Stør­ste dan­ske sport­s­navn no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOR­TEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORT­S­CHEF

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI ER det stør­ste in­di­vi­du­el­le sport­s­navn, vi no­gen­sin­de har haft i Dan­mark, og Pi­o­tr Woz­ni­a­ck­is vars­ling af hen­des snar­li­ge kar­ri­e­re­stop er sam­ti­dig vars­lin­gen om, at vi på ver­dens­plan om kort tid vil va­e­re mar­kant min­dre syn­lig som sport­s­na­tion.

Jeg hø­rer jer al­le­re­de: Hvad med Paul Elv­strøm og Ragn­hild Hve­ger, og hvad med Pe­ter Ga­de og Mor­ten Frost? Hvad med Tom Kri­sten­sen og Eskild Eb­be­sen? Jeg sva­rer: sto­re, sto­re sport­s­nav­ne. Hver isa­er i sa­er­klas­se i de­res tid og in­den for de­res sports­gre­ne, men in­gen af dem har va­e­ret hver­ken li­ge så eks­po­ne­re­de som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki el­ler pra­este­ret så godt over så lang tid i så stor en sport som hen­de. MI­CHA­EL LAUDRUP OG Pe­ter Sch­mei­chel er ta­et­te­re på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, hvis man in­klu­de­rer holdsport­s­u­dø­ve­re, og kun ti­den vil vi­se, om de­res nav­ne er me­re langs­tids­hold­ba­re end Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is.

Vi ken­der al­le sam­men hi­sto­ri­en om den lil­le pi­ge med tand­bøj­len, der sag­de, at hun vil­le va­e­re ver­dens bed­ste. Det blev hun, og i sam­let 67 uger nå­e­de hun at lig­ge num­mer 1 på ver­dens­rang­li­sten, hvil­ket kun ot­te kvin­der har gjort bed­re end hen­de i ver­dens­hi­sto­ri­en.

Be­ma­er­kel­ses­va­er­digt er det, at hun ale­ne sik­rer Dan­mark en sjet­te­plads på li­sten over lan­de, der har va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret flest uger på ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads,

hvil­ket pla­ce­rer os for­an sto­re ten­nis­na­tio­ner som Rusland, Frank­rig og Spa­ni­en. Det vi­ser no­get om hen­des be­tyd­ning som am­bas­sa­dør for sport­s­dan­mark. HUN HAR END­NU ik­ke vun­det en Grand Slam-tur­ne­ring, og lyk­kes det ik­ke, in­den hun stop­per kar­ri­e­ren (når dis­se linjer bli­ver trykt, ved jeg ik­ke, om hun i nat har vun­det el­ler tabt sin kvart­fi­na­le i US Open), vil det va­e­re den man­gel, hun igen og igen vil bli­ve mødt med.

Ta­ger det no­get fra hen­des pra­e­sta­tion som ver­dens­klas­se­spil­ler over ot­te år? Lidt. Det gør hen­des pra­e­sta­tion til en ar­bejds­sejr sna­re­re end til re­sul­ta­tet af med­født ta­lent. Uden at det ene er fi­ne­re end det an­det, hol­der det liv i ar­gu­men­tet om, at hun al­drig hav­de lig­get num­mer ét, hvis ik­ke hun hav­de spil­let man­ge fle­re små tur­ne­rin­ger end hen­des kon­kur­ren­ter og der­med sam­let po­int sam­men på flid frem for rent ta­lent. CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI HAR de se­ne­re år brugt me­gen tid på an­det end ten­nis, og jeg kom selv i fe­mi­ni­stisk stormvejr, da jeg som sport­s­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke til­lod mig at be­skri­ve sam­men­ha­en­gen mel­lem hen­des ned­ad­gå­en­de sport­s­pra­e­sta­tio­ner og hen­des for­ø­ge­de udenomsak­ti­vi­te­ter i form af sponsor­og mo­del­ar­bej­de. Jeg skrev, at hen­des navn – hen­des brand – nu var stør­re end hen­des sta­tus som sport­skvin­de, og jeg står ger­ne på mål for mi­ne ar­gu­men­ter igen.

Men jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, hvad jeg ik­ke fik sagt ty­de­ligt nok den­gang: Og det er helt okay. Hun skyl­der os in­gen­ting. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vil­le va­e­re bedst og blev det i en af ver­dens stør­ste sports­gre­ne. Hun var det la­en­ge. Og blev Dan­marks stør­ste sport­s­navn gen­nem ti­den.

FO­TO: BENT MIDSTRUP, REU­TERS, AFP

Det er sket me­get, si­den Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som 12-årigt ten­ni­sta­lent med tand­bøj­le (øverst tv.) prok­la­me­re­de, at hun vil­le va­e­re ver­dens bed­ste, til hun i ok­to­ber 2010 ind­t­og før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten og for pra­e­cis to år si­den stod i sin an­den Grand Slam-fi­na­le I US Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.