Agent uvi­den­de om snar­ligt stop

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UVI­DEN­DE Det kom­mer til­sy­ne­la­den­de bag på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is nye fran­ske agent, Juli­en Cas­saig­ne, at den 26-åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler iføl­ge hen­des tra­e­ner og far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, må­ske va­el­ger at la­eg­ge ketsje­ren på hyl­den ef­ter den­ne sa­e­son. »Det er ik­ke no­get, vi har dis­ku­te­ret,« sag­de Juli­en Cas­saig­ne før Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki – ef­ter BTs de­ad­li­ne til den­ne ud­ga­ve – spil­le­de kvart­fi­na­le mod let­ten Anast­a­si­ja Se­va­stova.

Hvad der er op og ned i sa­gen ved alt­så kun fa­mi­li­en Woz­ni­a­cki, der før nat­tens kamp ik­ke be­sva­re­de te­le­fo­ni­ske hen­ven­del­ser og først sent vi­ste sig på ten­nisan­la­eg­get, hvor sa­e­so­nens sid­ste Grand Slam-tur­ne­ring spil­les.

Juli­en Cas­saig­ne tog over, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske agent, Jo­hn To­bi­as, slap, da han sid­ste ef­ter­år blev fy­ret fra det fransk-ame­ri­kan­ske ma­na­ge­ment­fir­ma La­gardère Un­li­mi­ted. En fy­ring der blev ef­fek­tu­e­ret, da spil­le­re som Vi­cto­ria Aza­renka, Ag­nieszka Radwanska og Mi­los Ra­o­nic valg­te at bli­ve rå­d­gi­vet af an­dre fir­ma­er.

»Mit sam­ar­bej­de med Ca­ro­li­ne fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt, og jeg har her i New York fulgt al­le hen­des kam­pe. Det har va­e­ret en god op­le­vel­se at se hen­de vin­de over klas­se­spil­le­re som Svet­la­na Kuz­netsova og Ma­di­son Keys,« sag­de Juli­en Cas­saig­ne, der ik­ke øn­ske­de at sva­re på, hvad der kom­mer til at ske med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sponsor­kon­trak­ter, hvis hun va­el­ger at kvit­te kar­ri­e­ren.

»Så­dan­ne ting vil jeg ik­ke dis­ku­te­re i pres­sen på en dag, da Woz­ni­a­cki spil­ler kvart­fi­na­le,« lød Juli­en Cas­saig­nes kort­fat­te­de kom­men­tar. Tid­li­ge­re agent: Det ly­der for­kert En hen­ven­del­se til Jo­hn To­bi­as gav hel­ler ik­ke et pra­e­cist svar på pro­ble­ma­tik­ken.

»Jeg ta­ler sta­dig med Ca­ro­li­ne og hen­des fa­mi­lie, selv om jeg i øje­blik­ket in­tet har med ten­nis at gø­re. Set i et for­ret­nings­ma­es­sigt lys op­le­ve­de jeg sam­men med dem min al­ler­bed­ste tid. Ca­ro­li­ne har over for mig al­tid sagt, at hun ik­ke vil­le fort­sa­et­te med et spil­le ten­nis ef­ter sin 30-års fød­sels­dag. I mi­ne ører ly­der et kar­ri­e­re­stop nu for­kert. Jeg fo­re­stil­ler mig, at hun er med to-tre år end­nu,« sag­de Jo­hn To­bi­as, der plan­la­eg­ger at ven­de til­ba­ge som ten­nisa­gent.

Sam­ar­bej­det med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bli­ver dog na­ep­pe gen­op­ta­get, da hun har ind­gå­et en lang­tids­af­ta­le med La­gardère Un­li­mi­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.