TING­HAM

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

ting­ham Fo­re­sts fran­ske ma­na­ger, Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, for at drøf­te fransk­man­dens pla­ner for dan­ske­ren.

BTs kil­der på­pe­ger dog, at kon­trak­ten sent i af­tes end­nu ik­ke var un­der­skre­vet. Det for­ly­der dog at va­e­re for­ma­li­te­ter, der skil­ler par­ter­ne ad, så han kan bli­ve pra­e­sen­te­ret i dag. Eng­land var øn­ske­desti­na­tio­nen Bendt­ner har he­le ti­den haft Eng­land al­ler­hø­jest på øn­ske­li­sten, når det kom til en ny ar­bejds­gi­ver. Og nu ty­der me­get på, at han kan til­fø­je Not­ting­ham Fo­rest til sit cv af en­gel­ske klub­ber, hvor Ar­se­nal, Sun­der­land og Bir­m­ing­ham i for­vej­en fi­gu­re­rer.

Vej­en til Ro­bin Hood-by­en har va­e­ret lang og kring­let for Bendt­ner, der un­der­vejs er ble­vet sat i for­bin­del­se med en del klub­ber. Tid­ligt i for­lø­bet blev blandt an­dre ita­li­en­ske Samp­do­ria og La­zio na­evnt som mu­li­ge af­ta­ge­re, uden at det blev me­re kon­kret.

Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, var Bendt­ner fak­tisk al­le­re­de midt juli enig med Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Hull om et skif­te. Det gik dog i va­sken, da Bendt­ners tid­li­ge­re tra­e­ner Ste­ve Bru­ce tog sit go­de tøj og sag­de sit job op som Hull-ma­na­ger i pro­test over klub­bens le­del­se.

Bru­ce og Bendt­ner har el­lers fa­el­les for­tid i Sun­der­land og Bir­m­ing­ham, og Bru­ces dat­ter har og­så dan­net par med Bendt­ner. Des­u­den har Bru­ce fle­re gan­ge ud­trykt be­un­dring for Bendt­ners ev­ner, men den per­fek­te gen­for­e­ning ude­blev.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har der det se­ne­ste hal­ve år og­så va­e­ret in­ter­es­se fra den ame­ri­kan­ske liga, MLS, mens ki­ne­si­ske klub­ber og­så har haft snø­ren ude. Dog har den dan­ske an­gri­ber ik­ke fun­det det in­ter­es­sant nok.

Tid­li­ge­re har Bendt­ner af­vist en ki­ne­sisk klub. Det var i ja­nu­ar, da han sta­dig var på kon­trakt i Wol­fsburg. Nu bli­ver ar­bejds­gi­ve­ren i ste­det i Eng­land som øn­sket. En ny start for Bendt­ner, der li­ge nu ik­ke er ak­tu­el for lands­hol­det.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Bendt­ners agent, Ivan Marko Be­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.