’The Beast’ spår Bendt­ner stor suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GODT MATCH I øje­blik­ket er den 41-åri­ge dan­ske ke­e­per Bri­an ’The Beast’ Jen­sen’ i gang med sin 18. sa­e­son i en­gelsk fod­bold. Han har spil­let i Pre­mi­er Le­ague, den na­este­bed­ste ra­ek­ke, The Cham­pions­hip, og nu spil­ler han i Le­ague Two, den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke i Eng­land. Så hvis der er en mand, der har styr på en­gelsk fod­bold, er det ham. Da BT fan­ger ham på te­le­fo­nen for at hø­re om mat­chet mel­lem Ni­ck­las Bendt­ner og Not­ting­ham Fo­rest, de­ler han gla­e­de­ligt ud af sin vi­den om klub­ben. Får Bendt­ner styr på for­men og mo­ti­va­tio­nen og gi­ver den ’en god om­gang’, me­ner Jen­sen, det kun er et spørgs­mål om tid, in­den vi ser den gam­le Bendt­ner til­ba­ge.

»Hvis han la­eg­ger for­ti­den bag sig og gi­ver den en skal­le, kan han bru­ge det som et spring­bra­et. Han kan le­ve­re her, og kom­mer han ind i en god sti­me, har klub­ben sta­dig go­de chan­cer for at ryk­ke op. Hvis den plud­se­lig lug­ter, at der er op­ryk­ning i far­van­det, kan det va­e­re, at eje­ren ka­ster fle­re pen­ge i pro­jek­tet, så man Det er jo Ni­ck­las Bendt­ner, vi snak­ker om. Det er ik­ke ba­re en el­ler an­den til­fa­el­dig spil­ler. Kan han gå ind og gø­re det godt i en stor tra­di­tions­rig klub som Not­ting­ham, er det li­ge­gyl­digt om, det er i Cham­pions­hip. Får han for­men op at kø­re igen, vil han al­tid va­e­re god nok til det dan­ske lands­hold får en end­nu sta­er­ke­re trup til ja­nu­ar,« spår den ru­ti­ne­re­de ke­e­per, der i øje­blik­ket vog­ter må­let i Mans­fi­eld Town, men er mest kendt for sin tid i West Bromwich, hvor han fik til­nav­net ’The Beast’, og si­ne 10 sa­e­so­ner i Burn­ley. Tra­di­tions­klub med mu­lig­he­der På de in­dre linjer har der i lang tid va­e­ret uro i Not­ting­ham Fo­rest med skif­ten­de tra­e­ne­re og stor ud­skift­ning i trup­pen. Den nuvaerende ejer, Fawaz Al-Ha­sawi, er i gang med at sa­el­ge klub­ben til den gra­e­ske rig­mand Evan­ge­los Ma­rinakis, men end­nu er in­tet på plads.

»Det er en soven­de ka­em­pe. En af de klub­ber, der me­get ger­ne skul­le kom­me igen. The Cham­pions­hip er en af de sva­e­re­ste liga­er at ryk­ke op fra, når man først er fan­get dér. De har brugt ut­ro­lig man­ge pen­ge de se­ne­ste år på at prø­ve at ryk­ke op. Det har va­e­ret lidt for­ga­e­ves med en mas­se dår­li­ge in­ve­ste­rin­ger og en mas­se dår­li­ge spil­le­re,« si­ger han om tra­di­tions­klub­ben, der ryk­ke­de ned fra Pre­mi­er Le­ague i 1999 og end­da var helt ne­de at ven­de i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke fra 2005 til 2008.

De fejl­slag­ne in­ve­ste­rin­ger har ta­get top­pen af den øko­no­mi­ske brod, men Bri­an Jen­sen po­in­te­r­er, at klub­ben fra Ro­bin Hood-by­en er på vej til­ba­ge med en bed­re trup. Ge­ne­relt er øko­no­mi­en på et uhørt højt ni­veau i den na­este­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke. Man­ge klub­ber sat­ser stort på at få en del af op­ryk­nings­pen­ge­ne til Pre­mi­er Le­ague, og der­for skal man ik­ke fryg­te for ni­veau­et i liga­en.

Tva­er­ti­mod er det me­re end ri­ge­ligt til, at Bendt­ner igen kan kom­me ind om­kring var­men hos Åge Ha­rei­de på det dan­ske lands­hold, me­ner Bri­an Jen­sen.

»Liga­en er me­re end god nok. Stan­dar­den er gå­et mar­kant i vej­ret de se­ne­ste 10-15 år. Ni­ck­las vil va­e­re me­re end god nok. Det er jo Ni­ck­las Bendt­ner, vi snak­ker om. Det er ik­ke ba­re en el­ler an­den til­fa­el­dig spil­ler. Kan han gå ind og gø­re det godt i en stor tra­di­tions­rig klub som Not­ting­ham, er det li­ge­gyl­digt om, det er i Cham­pions­hip. Får han for­men op at kø­re igen, vil han al­tid va­e­re god nok til det dan­ske lands­hold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.