Is­ho­ck­ey­ens mør­ke­ste dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN MEMORIAM var en pi­lot­fejl, der ko­ste­de 44 men­ne­sker li­vet og ef­ter­lod en sport­s­ver­den i sorg. Nå­e­de al­drig at let­te På en sol­rig ons­dag i sep­tem­ber 2011 skul­le Loko­mo­tiv Ya­roslavl fly­ve til Minsk i Hvi­derusland for at ind­le­de sa­e­so­nen 2011/12 i Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague mod Dy­na­mo Minsk, men hol­det nå­e­de knap ud over start­ba­nen i Tu­nos­h­na-luft­hav­nen.

Om­bord på det rus­si­ske Yako­v­lev Yak-42D-fly be­fandt sig 37 pas­sa­ge­rer, al­le med til­hørs­for­hold til KHLhol­det Loko­mo­tiv Ya­roslavl, og ot­te be­sa­et­nings­med­lem­mer.

I Tu­nos­h­na-luft­hav­nen kør­te fly­et hen ad start­ba­nen, men i ste­det for at let­te, fort­sat­te det 400 me­ter ud over en­den af start­ba­nen, in­den det let­te­de en anel­se for der­ef­ter at ram­me en ra­dar­mast, bry­de i brand og styr­te ved Tu­nos­h­na-flo­dens bred na­er Vol­ga-flo­den. Fly­et nå­e­de al­drig hø­je­re end seks me­ter over jor­den, og end­te som et vrag blot to km fra luft­hav­nens start­ba­ne.

En kom­mis­sion blev ned­sat til at un­der­sø­ge ulyk­ken. Un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sio­nens chef, Ale­xei Mor­ozov, for­tal­te iføl­ge Ra­dio Free Eu­ro­pe på et pres­se­mø­de 2. novem­ber 2011, at den umid­del­ba­re år­sag til Det er den mør­ke­ste dag i vo­res sports hi­sto­rie flystyr­tet var be­sa­et­nin­gens fejl­ag­ti­ge hand­lin­ger - na­er­me­re be­stemt at en af pi­lo­ter­ne trå­d­te på brem­sepe­da­ler­ne, før han løf­te­de fly­ets na­e­se­hjul, for­di fød­der­ne var for­kert pla­ce­ret på pe­da­ler­ne.

Des­u­den var der fun­det spor af stof­fet pheno­b­ar­bi­tal, som kan vir­ke slø­ven­de, i den ene pi­lots blod. Iføl­ge RT.com blev der på pres­se­mø­det og­så så­et tvivl om pi­lo­ter­nes tra­e­ning og er­fa­ring i at fly­ve Yak42-fly­ty­pen. I sep­tem­ber 2012 kom det frem, at pi­lo­ter­ne hav­de for­fal­sket do­ku­men­ter, der be­vi­ste, at de hav­de gen­nem­gå­et den nød­ven­di­ge tra­e­ning i Yak-42-fly­ty­pen.

Ulyk­ken gjor­de, at Loko­mo­tiv Ya­roslavl trak sig fra sa­e­so­nen i KHL, men spil­le­de fra de­cem­ber 2011 med i den rus­si­ske li­ga VHL og delt­og igen fra 2012/13-sa­e­so­nen i KHL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.