Tryg­le­de for at und­gå ud­vis­ning

BT - - NYHEDER -

Da Ju­ra Le­vako­vic i går i Ret­ten i Svend­borg fik mu­lig­hed for at få det sid­ste ord, in­den sa­gen blev op­ta­get til dom, hav­de han ty­de­lig­vis for­be­redt sig.

Mens han kig­ge­de di­rek­te op på rets­for­man­den og de to doms­ma­end, sag­de han:

»Hø­je dom­mer. Jeg kom­mer ik­ke her og si­ger, at jeg er uskyl­dig. Jeg ved godt, jeg har va­e­ret en bøl­le, og jeg har få­et mi­ne dom­me. Po­li­ti­et har gjort alt, hvad de kan for at få mig ud­vist. Men det er helt uri­me­ligt. Skal jeg vir­ke­lig ned på Bal­kan og le­ve som hjem­løs? Jeg ken­der in­gen dér, og jeg kan ik­ke spro­get. Jeg har for før­ste gang i mit liv lyst til at bli­ve til no­get – må­ske bli­ve ma­ler, må­ske skri­ve en lil­le bog. Men på grund af mit ef­ter­navn og min fa­mi­lie bli­ver jeg straf­fet. Det er uri­me­ligt. Jeg har vir­ke­lig lyst til at la­ve en for­an­dring nu. Al­le skal ha­ve en chan­ce me­re,« tryg­le­de han.

Ty­ve mi­nut­ter se­ne­re var han idømt fa­engsel og ud­vis­ning af Dan­mark for fjer­de gang.

Men han blev umid­del­bart ef­ter rets­mø­det kørt til­ba­ge til Stats­fa­engs­let Østjyl­land på En­ner Mark ved Hor­sens for at fort­sa­et­te sin af­so­ning, der alt­så med den ny dom nu er for­la­en­get med tre må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.