Lukas Gra­ham til hash-kø­be­re: Hold jer va­ek fra Chri­sti­a­nia

BT - - NYHEDER -

I den for­gang­ne uge tog be­bo­er­ne på Chri­sti­a­nia den hi­sto­ri­ske be­slut­ning af ri­ve has­h­bo­der­ne i frista­den ned, og si­den har de dan­ske po­li­ti­ke­re hef­tigt de­bat­te­ret en le­ga­li­se­ring af det eu­fori­se­ren­de stof.

Men det er ik­ke kun i det po­li­ti­ske Dan­mark, man fin­der hold­nin­ger til has­hhand­len på Chri­sti­a­nia – for nu blan­der og­så san­ge­ren Lukas Gra­ham sig i de­bat­ten.

»Hja­elp Chri­sti­a­nia og dets børn. Køb din hash og can­na­bis et an­det sted,« ly­der den kon­tan­te be­sked fra ’7 Years’-stjer­nen i et op­slag på In­s­ta­gram.

Blan­de­de re­ak­tio­ner

Lukas Gra­ham, der selv er vok­set op i den så­kald­te fristad, har sam­men med sit bud­skab og­så delt et barn­doms­bil­le­de af sig selv og sin sø­ster sam­men med de­res ku­si­ne og fa­et­ter. Al­le fi­re børn er vok­set op på Chri­sti­a­nia, skri­ver han, men Lukas Gra­ham ud­dy­ber ik­ke sin ud­mel­ding yder­li­ge­re.

I kom­men­ta­rer­ne un­der op­sla­get er re­ak­tio­ner­ne på sang­stjer­nens op­slag da og­så blan­de­de, og der bli­ver og­så ef­ter­lyst, at Lukas Gra­ham ud­dy­ber sin hold­ning.

Lukas Gra­hams be­kym­ring for Chri­sti­a­ni­as børn kom­mer, kort før han selv er med til at sa­et­te et barn i ver­den.

I den­ne må­ned bli­ver san­ge­ren far til en dat­ter, og der­for har han valgt at ta­ge en kort pau­se fra li­vet som su­per­stjer­ne i Dan­mark og USA.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Lukas Gra­ham op­for­drer nu folk til ik­ke at kø­be stof­fer på Chri­sti­a­nia. På det­te bil­le­de fra 2013 op­tra­e­der san­ge­ren ved Grøn Kon­cert med en re­k­la­me for tøj­ma­er­ket Alis, der ud­sprin­ger af Chri­sti­a­ni­as pus­her­mil­jø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.