Brø­let Hvor er pen­ge­ne, Lil­le­holt?

BT - - NYHEDER -

MISSION INNOVATION et na­tur­ligt sel­skab for os«, da Dan­mark er en af ver­dens før­en­de lan­de på om­rå­det. Dan­marks tro­va­er­dig­hed Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at re­ge­rin­gen kun har af­sat 53,1 mio. kr. på fi­nans­lo­ven til den­ne sa­er­li­ge sats­ning.

Det får fle­re kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­ner til at un­dre sig. Ik­ke mindst for­di den­ne in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­se ik­ke na­ev­nes med et ene­ste ord i re­ge­rin­gens di­gre hel­heds­plan, som stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) i dis­se da­ge tur­ne­rer land og ri­ge rundt med.

»Man vil ger­ne va­e­re med til fe­sten, men ik­ke be­ta­le reg­nin­gen,« si­ger vi­den­chef Tor­ben Chrintz fra den grøn­ne ta­en­ket­ank Con­ci­to.

Han me­ner, det hav­de va­e­ret mest fair for al­le par­ter, hvis re­ge­rin­gen

»Re­ge­rin­gen kan ik­ke sa­et­te pen­ge fra forsk­nings­re­ser­ven ind på fi­nans­lo­ven. Det er pen­ge, der for­de­les fra en pul­je, som Fol­ke­tin­get har af­sat, og som for­de­les hvert år af de par­ti­er, der står bag af­ta­len. Forsk­nings­re­ser­ven in­de­hol­der et ret be­ty­de­ligt be­løb. Pen­ge­ne går til man­ge for­mål, men jeg har en klar for­vent­ning om, at man vil pri­o­ri­te­re ener­gi­forsk­nin­gen. Men det er ik­ke no­get, re­ge­rin­gen af­gør ale­ne med si­ne 34 man­da­ter. Min for­vent­ning er dog, at der er po­li­tisk vil­je til det.« »Jeg le­ver fuld­sta­en­dig op til, hvad vi lo­ve­de i Pa­ris.«

»Ja, den af­ta­le vi ind­gik i Pa­ris, var, at vi i 2020 skal for­dob­le de pen­ge, vi bru­ger på ener­gi­forsk­nings­pro­gram­met EUDP. Og det kom­mer vi til,« si­ger ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt (V). hav­de spil­let med åb­ne kort og op­lyst, hvor pen­ge­ne skal kom­me fra.

Kas­per Fogh fra ta­en­ket­an­ken Ce­vea an­kla­ger re­ge­rin­gen for at gam­b­le med Dan­marks tro­va­er­dig­hed som sam­ar­bejds­part­ner, hvis man ind­går af­ta­ler, som man ik­ke har ta­enkt sig at over­hol­de.

»Man vil ger­ne ha­ve den go­de pres­seom­ta­le, som mø­det med pra­esi­dent Oba­ma og Bill Ga­tes har gi­vet. Men man har ik­ke ta­enkt sig at gø­re no­get ved det. Det for­står vi ik­ke,« si­ger han.

Lars Chr. Lil­le­holt si­ger, at pen­ge­ne nok skal kom­me. Ska­ber tvivl »Vi af­ven­ter den for­hand­ling om forsk­nings­re­ser­ven, vi skal ha­ve i for­bin­del­se med fi­nans­lo­ven. Det er min kla­re for­vent­ning, at der vil va­e­re op­bak­ning fra par­ti­er­ne til at bru­ge pen­ge der­fra,« si­ger han.

Men når be­vil­lin­gen ik­ke al­le­re­de er på plads, ska­ber re­ge­rin­gen tvivl om de man­ge grøn­ne ar­bejds­plad­ser, som er vig­ti­ge for Dan­mark, me­ner Kas­per Fogh.

»Re­ge­rin­gens egen eva­lu­e­ring af ener­gi­forsk­nings­pro­gram­met er, at det ska­ber job og eks­port til Dan­mark. Der­for kan det un­dre, at no­get, der er så vig­tigt for Dan­mark, helt er ude­ladt i re­ge­rin­gens hel­heds­plan,«

si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.