’Min el­ske­de Ke­vin

Den 25-åri­ge mand, der tirs­dag blev fun­det dra­ebt og par­te­ret, ef­ter­la­der sig en sun­der­knust ka­e­re­ste. Han blev holdt fan­get og tor­tu­re­ret

BT - - NYHEDER -

DRAB er re­dak­tio­nen be­kendt, men hun øn­sker ik­ke at få sit navn frem. Over for BT be­kra­ef­ter hun iden­ti­te­ten på den afø­de 25-åri­ge Ke­vin An­der­sen og har gi­vet til­la­del­se til, at vi brin­ger bil­le­der af ham og de min­de­ord, hun har skre­vet på sin Fa­ce­book-pro­fil:

»Jeg er sta­dig selv i dybt chok og for­står på in­gen må­de den­ne ha­en­del­se! Vi ses igen en dag, mit livs ka­er­lig­hed,« skri­ver Ke­vin An­der­sens ka­e­re­ste. Ef­ter­ly­ser vid­ner På Fa­ce­book lig­ger en ra­ek­ke bil­le­der, hvor par­ret ser gla­de og fo­rel­ske­de ud, og hen­des cover­bil­le­de på det so­ci­a­le me­die vi­ser de to sam­men på en vandscoo­ter fra en som­mer­fe­rie.

Bil­le­det er delt den 12. au­gust – få uger før Ke­vin An­der­sens død.

Ke­vin An­der­sen mi­ste­de li­vet, ef­ter at han sam­men med en ven blev holdt fan­get og tor­tu­re­ret i en uge, mens ven­nen hav­de held til at stik­ke af. Det ske­te i en lej­lig­hed i He­de­par­ken i Bal­lerup, hvor 150 ro­ck­e­re i går var sam­let for at min­des de­res ven ved at hol­de et mi­nuts stil­hed. De holdt sig dog på af­stand af lej­lig­he­den, da der var et mas­sivt po­li­tiop­bud for­an op­gan­gen.

Li­get af Ke­vin An­der­sen blev tirs­dag fun­det blot to ki­lo­me­ter fra den lej­lig­hed, hvor han var ble­vet holdt in­des­pa­er­ret, og li­get er ble­vet trans­por­te­ret i blå Ikea-po­ser. Det op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Char­lot­te Sko­v­by hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

»Ud fra ef­ter­forsk­nin­gen kan vi fast­slå, at der er ble­vet brugt Ike­a­po­ser i for­bin­del­se med trans­port af li­get. Der­for hø­rer vi ger­ne fra bor­ge­re, der kan ha­ve set no­get i den for­bin­del­se,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Han op­for­drer bor­ge­re, der har set mista­en­ke­lig ad­fa­erd ved He­de­par­ken 179 i Bal­lerup el­ler ved Or­chi­de­vej i Al­bert­slund si­den man­dag den 29. au­gust, til at ret­te hen­ven­del­se til po­li­ti­et. Det er et in­ter­nt op­gør I går af­vi­ste Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti for­ly­den­der om, at der skul­le va­e­re ta­le om en ban­de­kon­flikt mel­lem fle­re grup­pe­rin­ger.

Iføl­ge po­li­ti­et er det et in­ter­nt op­gør i Sa­tu­da­rah, der har ført til den gru­som­me for­bry­del­se: »Der er in­tet, der ta­ler for, at det her er en ban­de­kon­flikt. Af­dø­de i sa­gen har re­la­tion til Sa­tu­da­rah, og det her er no­get in­ter­nt i Sa­tu­da­rah blandt nog­le men­ne­sker, der har re­la­tion til grup­pen. Vi kan af­vi­se, at an­dre grup­pe­rin­ger er in­vol­ve­ret,« op­ly­ser po­li­ti­et til BT.

To ma­end sid­der li­ge nu va­re­ta­egts­fa­engs­let og er sig­tet for hen­holds­vis drab og med­vir­ken til drab, men de na­eg­ter sig skyl­di­ge iføl­ge Ek­stra Bla­det.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skal kid­nap­nin­gen va­e­re et re­sul­tat af et øko­no­misk mel­lemva­e­ren­de i for­bin­del­se med en narko­han­del. Det er imid­ler­tid op­lys­nin­ger, som po­li­ti­et ik­ke har be­kra­ef­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.