Op­gør blandt ’hol­la­en­de­re fra hel­ve­de’

BT - - NYHEDER -

DRAB

Klub­bens logo er et mørkt in­di­a­ner-an­sigt ved si­den af et hvidt dit­to med rin­den­de blod mel­lem de to an­sig­ter. Nav­net Sa­tu­da­rah be­ty­der ’ét blod’ på in­do­ne­sisk, og det­te er net­op klub­bens sa­er­ken­de, for­kla­re­de tals­man­den Henk Ku­i­pers til TV 2 i 2013: At Sa­tu­da­rah ik­ke ske­ler til hud­far­ve, kul­tur og re­li­gion.

»Vo­res reg­ler er enk­le,« sag­de Ku­i­pers og fort­sat­te:

»Du skal ik­ke fucke med an­dre klub­med­lem­mers kvin­der. Du skal ik­ke ly­ve for klub­ben. Og du skal va­e­re en rig­tig bror i sva­e­re ti­der og støt­te di­ne brød­re, når der er pro­ble­mer.« Narko, mord og vå­ben­han­del Sa­tu­da­rah MC – og­så kal­det ’hol­la­en­der­ne fra hel­ve­de’ – er ka­rak­te­ri­se­ret ved at stå uden for al­min­de­lig lov og or­den. Fle­re med­lem­mer for­bin­des med narko­han­del, mord, af­pres­ning, vå­ben- og men­ne­ske­han­del så­vel in­ter­na­tio­nalt som i Dan­mark. Selv kal­der Sa­tu­da­rah sig for en ’mul­ti­kul­tu­rel mo­tor­cy­kel­klub’.

Her­hjem­me har Sa­tu­da­rah en re­la­tiv kort hi­sto­rik. Of­fi­ci­elt åb­ne­de ro­ck­er­ne i 2013 et klubhus i Bags­va­erd, som tid­li­ge­re hu­se­de Va­e­re­bros Hår­de Ker­ne. Po­li­ti­et op­ly­ste i 2014, at det hav­de re­gi­ste­ret 40 fuld­gyl­di­ge med­lem­mer, men iføl­ge den hol­land­ske mo­der­klub er tal­let na­er­me­re 100.

Hvor­for den 25-åri­ge mand måt­te la­de li­vet i en skov på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, er end­nu uklart. Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti af­vi­ser, at der er ta­le om en ban­de­kon­flikt og be­teg­ner dra­bet som et in­ter­nt op­gør i Sa­tu­da­rah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.