Se­xsag mod Bill Cos­by be­gyn­der na­e­ste år

BT - - NYHEDER -

Rets­sa­gen mod ko­mi­ke­ren Bill Cos­by, der er an­kla­get for seksu­el­le over­greb mod en kvin­de i 2004, bli­ver ind­ledt 5. ju­ni na­e­ste år. En dom­mer i Penn­sylva­nia har fast­sat den fo­re­lø­bi­ge da­to. Da­to­en kan mu­lig­vis bli­ve frem­ryk­ket, si­ger dom­me­ren iføl­ge AFP.

Den 79-åri­ge Bill Cos­by er an­kla­get for at ha­ve be­dø­vet en kvin­de med vin og pil­ler og der­på ha­ve mis­brugt hen­de seksu­elt i 2004. Over­gre­bet fandt iføl­ge an­kla­ger­ne sted i Cos­bys eget hjem i Phila­delp­hia.

Om­kring 60 kvin­der er i de se­ne­ste år stå­et frem med lig­nen­de an­kla­ger mod den tid­li­ge­re tv-stjer­ne. Men man­ge af sa­ger­ne lig­ger man­ge år til­ba­ge i ti­den, og de er der­for fora­el­de­de.

I sid­ste må­ned af­gjor­de en dom­stol i Penn­sylva­nia, at Cos­by ik­ke kan slip­pe for ret­ter­gang i sa­gen, som han fle­re gan­ge har for­søgt at få stand­s­et.

Cos­by har før af­gi­vet for­kla­ring i en ci­vil rets­sag. Her har han in­drøm­met, at han hav­de gi­vet kvin­den no­get, han be­skrev som al­ler­gi­me­di­cin, før de hav­de seksu­elt samva­er. Han ha­ev­der, at kvin­den hav­de gi­vet samtyk­ke til samva­e­ret.

Den tid­li­ge­re me­ga­stjer­ne op­nå­e­de sin stør­ste suc­ces i rol­len som en el­ske­lig fød­selsla­e­ge og fa­mi­lie­far i 1980’er­nes sitcom ’The Cos­by Show’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.