AEg­te­par i livs­fa­re ef­ter mc-ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

Et mi­dal­dren­de aeg­te­par er i livs­fa­re ef­ter en so­lou­lyk­ke på Hil­le­rød­mo­tor­vej­en ved Kø­ben­havn. Par­ret var kø­ren­de på en mo­tor­cy­kel, da det gik galt mel­lem Ha­resko­vvej og af­kør­sel 1.

»Her ram­mer de en da­e­k­af­spa­er­ring om­kring no­get be­ton, der er sat op i for­bin­del­se med vej­ar­bej­de,« forta­el­ler vagt­chef Kri­sti­an Aa­skov fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

»De­res til­stand er kri­tisk,« til­fø­jer han.

Vagt­che­fen ved ik­ke, hvor­for par­ret, der er i slut­nin­gen af 40’er­ne og be­gyn­del­sen af 50’er­ne, kør­te galt.

En bil­in­spek­tør har un­der­søgt ulyk­kes­ste­det og mo­tor­cyk­len for om mu­ligt at fin­de en for­kla­ring på, hvor­for det gik galt.

I for­bin­del­se med ulyk­ken var mo­tor­vej­en i en pe­ri­o­de i af­tes af­spa­er­ret for tra­fik i ret­ning mod Hil­le­rød, men den er nu åben igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.