Så hårdt ram­mer

AEldre og fol­ke­pen­sio­ni­ster skal be­ta­le for Løk­kes skat­te­let­tel­ser til de ri­ge­ste

BT - - NYHEDER -

HEL­HEDS­PLAN 2025 til Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring, så skal pen­sio­ni­ster og­så pi­skes med ud­huling af fol­ke­pen­sio­nen, mang­len­de del i skat­te­let­tel­ser og tvin­ges til at bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Det er uac­cep­ta­belt, og det er de­ci­de­ret diskri­mi­na­tion, me­ner AEldre Sa­gens di­rek­tør Bjar­ne Ha­strup.

»Vi er skuf­fe­de, vi er ut­ryg­ge, og vi er vre­de. Vi har brugt så me­get ener­gi på at for­kla­re re­ge­rin­gen, at f.eks. bo­li­g­y­del­sen er et so­ci­al­po­li­tisk pletskud, der kun ram­mer dem, der ik­ke kun­ne kla­re sig uden. Al­li­ge­vel har re­ge­rin­gen så i nat­tens mulm og mør­ke igen li­stet be­spa­rel­sen ind i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne. Jeg er så vred over, at de ik­ke har lyt­tet, for­di det be­ty­der, at de øko­no­misk sva­ge­ste pen­sio­ni­ster må gå fra hus og hjem,« si­ger Bjar­ne Ha­strup. Diskret an­ma­er­k­ning Når han kal­der det ’i nat­tens mulm og mør­ke’, er det, for­di be­spa­rel­sen på bo­li­g­y­del­sen ik­ke umid­del­bart frem­går af re­ge­rin­gens Hel­heds­plan 2025. Den er der­i­mod med­ta­get som en diskret an­ma­er­k­ning til fi­nans­lo­ven, hvoraf det frem­går, at be­spa­rel­sen på de plan­lag­te 200 mio. kr i 2017 sti­gen­de til 480 mio. kr i 2020, skal fin­des på bo­li­g­y­del­ses­om­rå­det.

Der­u­d­over vil aeldre bli­ve ramt af, at re­ge­rin­gen vil fjer­ne den grøn­ne check, som er et sa­er­ligt skat­te­fradrag for de la­ve­st­løn­ne­de - uden at pen­sio­ni­ster sam­ti­dig får del i skat­te­let­tel­ser­ne, for­di det er skat­ten på ar­bejds­ind­komst, der let­tes. Pen­sio­ni­ster, der ejer de­res bo­lig, vil og­så bli­ve ramt af, at ren­te­fradra­get bli­ver ned­sat. Og en­de­lig vil åre­ne op til pen­sions­al­de­ren bli­ve ek­stra hår­de, for­di åre­ne i et se­ni­o­rjob frem­over skal af­løn­nes med dag­pen­ge­sats i ste­det for overenskomst­ma­es­sig løn, og for­di mu­lig­he­den for at gå på ef­ter­løn og pen­sion bli­ver ud­skudt med ½ år.

»Vi fø­ler os diskri­mi­ne­re­de af re­ge­rin­gen. Vo­re med­lem­mer er i op­rør over det her. Ta­enk på, at ar­bejds­styr­ken vok­ser med 230.000 de kom­men­de år, og de 170.000 af dem er over 60 år. Vi er ho­ved­le­ve­ran­dør af ny ar­bejds­kraft - uden os vil­le der slet ik­ke va­e­re pen­ge til de­res øv­ri­ge pla­ner. Det her er ik­ke ri­me­ligt,« si­ger Bjar­ne Ha­strup. Øko­no­misk ka­ta­stro­fe Pro­fes­sor, tid­li­ge­re over­vis­mand og tid­li­ge­re for­mand for Vel­fa­erds­kom­mis­sio­nen Tor­ben M. An­der­sen for­kla­rer, at aeldre i ar­bej­de ik­ke la­en­ge­re er i va­e­sent­lig stør­re ri­si­ko for at bli­ve fy­ret end de­res yn­gre kol­le­ger. Men når de mi­ster de­res ar­bej­de, er det til gen­ga­eld mar­kant sva­e­re­re at kom­me i job. Det kan alt­så bli­ve en øko­no­misk ka­ta­stro­fe for man­ge aeldre, hvis de mi­ster de­res ar­bej­de, før de når pen­sions­al­de­ren.

Lil­li­an Knud­sen er for­mand for LO’s Fag­li­ge se­ni­o­rer. Hun forta­el­ler, at for­e­nin­gens med­lem­mer er i op­rør over re­ge­rin­gens pla­ner.

»Det her er mis­hand­ling af pen­sio­ni­ster­ne. De har så lidt til rå­dig­hed ef­ter et langt liv på ar­bejds­mar­ke­det, og man­ge vil ik­ke kun­ne be­ta­le de­res hus­le­je, hvis bo­li­g­y­del­sen bli­ver fjer­net. Det er helt van­vit­tigt, og jeg hå­ber, at Dansk Fol­ke­par­ti våg­ner op, sa­et­ter fo­den ned og si­ger, at de ik­ke vil va­e­re med. Ta­enk en­gang, at re­ge­rin­gen tror, at de ba­re kan bin­de os no­get på ae­r­met, og at vi ik­ke op­da­ger, hvad de har gang i. Jeg er ry­stet,« si­ger Lil­li­an Knud­sen. ’Uha­e­der­ligt og uforskam­met’ So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ae­l­dre­ord­fø­rer Astrid Krag kal­der det de­ci­de­ret ’uforskam­met’ af Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

»Det er uha­e­der­ligt og uforskam­met, at Løk­ke vil ha­ve pen­sio­ni­ster­ne til at be­ta­le for, at han skal lø­se sin par­la­men­ta­ri­ske kri­se. Det er ik­ke lan­det, der er i kri­se, det er Løk­ke. Han skal fin­de pen­ge til at fi­nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser, så han kan bli­ve ved mag­ten.

Men kon­se­kven­sen er, at gam­le fru Han­sen ik­ke kan få øko­no­mi­en til at ha­en­ge sam­men og hun kan alt­så ik­ke li­ge gå ud og ta­ge en avis­ru­te for at kla­re ska­e­re­ne,« si­ger Astrid Krag (S). En­lig pen­sio­nist med ATP i le­je­bo­lig En­lig pen­sio­nist med ATP i ejer­bo­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.