Løk­ke de aeldre ’Jeg er hund­e­ra­ed’

BT - - NYHEDER -

In­ge Fe­jer­sko­vs bud­get

INDTAEGTER

FINANSLOVS-UDSPIL Hun går ik­ke i bi­o­gra­fen. Hun le­ver på en sten. Og hun har do­ne­ret sin krop til vi­den­ska­ben, når hun dør, for ik­ke at bli­ve en øko­no­misk byr­de for sin dat­ter. Nu sid­der 68-åri­ge In­ge Fe­jer­skov i sit ra­ek­ke­hus i Sil­ke­borg og fryg­ter, at hen­des for­hold kun bli­ver end­nu va­er­re, hvis re­ge­rin­gens pla­ner bli­ver gen­nem­ført. »Jeg er hund­e­ra­ed for, at jeg kan bli­ve tvun­get til at flyt­te her­fra, hvis re­ge­rin­gen ska­e­rer i min bo­li­g­y­del­se. Min hund, min ha­ve, min dat­ter og mi­ne bør­ne­børn er he­le mit liv. Uden dem er li­vet ik­ke no­get va­erd,« si­ger In­ge Fe­jer­skov.

Hun blev i sin tid ud­dan­net ad­vo­kat­se­kre­ta­er og har ar­bej­det i bå­de Aar­hus og i Grøn­land. Hun har bo­et ale­ne i man­ge år, men for ot­te år si­den flyt­te­de hun til sit nu­va­e­ren­de hjem i Sil­ke­borg for at kom­me ta­et­te­re på fa­mi­li­en.

Her bor hun sam­men med sin 4 år gam­le hund, Sti­ne, i et al­ment bo­lig­byg­ge­ri, hvor hun har et lil­le ra­ek­ke­hus med for- og bag­ha­ve. De tre bør­ne­børn er flit­ti­ge ga­e­ster i hu­set. El­lers går da­gen med at pas­se ha­ven og gå de ob­liga­to­ri­ske tu­re med hund­en i om­rå­det. Le­ver af fol­ke­pen­sion og ATP »Da jeg gik på pen­sion, gen­nem­gik jeg mit bud­get og skar helt ind til be­net. Jeg meld­te mig og­så ud af fol­kekir­ken, for alt ta­el­ler med. Jeg går al­drig i bi­o­gra­fen el­ler ud at spi­se. Og jeg ta­ger ik­ke på fe­rie. Jeg le­ver af min fol­ke­pen­sion og lidt ATP. Det gør en gam­mel ko­ne usik­ker, at de nu igen vil spa­re på os. Jeg har ar­bej­det og be­talt skat i så man­ge år, og når man så bli­ver fol­ke­pen­sio­nist, er man ik­ke la­en­ge­re no­get va­erd. Det er kun de al­ler­ri­ge­ste i sam­fun­det, der får det bed­re,« si­ger In­ge Fe­jer­skov.

Hun har end­da plan­lagt, hvor­dan hun kan dø i fred, uden at hun vi­de­re­gi­ver en stør­re regning for be­gra­vel­sen til sin dat­ter. Hun har nem­lig do­ne­ret sit le­ge­me til vi­den­ska­ben.

»Der bli­ver ik­ke no­gen gud­stje­ne­ste i kir­ken, men min dat­ter får mu­lig­hed for at si­ge far­vel til mig. Og så kom­mer de fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og hen­ter mig og fry­ser mig ned. Jeg har det fint med det, og min dat­ter er helt ind­for­stå­et. Jeg vil ik­ke be­la­ste hen­de, og hun har ik­ke brug for at gå over på en kir­ke­gård og se på en sten.«

Pen­sion, ATP og ae­l­dre­check/mdr.: Hus­le­je,var­me,el - mi­nus bo­li­g­y­del­se DR li­cens For­sik­rin­ger Tlf. In­ter­net m.v. Hund Hus­hold­ning Trans­port, ga­ver m.m. Tøj mv. Di­ver­se + ufor­ud­se­te ud­gif­ter Ud­gif­ter – to­tal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.