Lt sort

BT - - NYHEDER -

nu he­le 240 gan­ge hur­ti­ge­re end den før­ste ge­ne­ra­tion af iPhone, og Ap­ple ha­ev­der, at A10 er den hur­tig­ste pro­ces­sor i en smartp­ho­ne no­gen­sin­de.

Start­k­nap­pen er nu ik­ke la­en­ge­re en rig­tig knap, men et tryk­føl­somt om­rå­de, der ved hja­elp af en så­kaldt tap­tic en­gi­ne fø­les, som om det gi­ver ef­ter for din fin­ger.

Som ryg­ter­ne har sagt, er iPhone 7 født uden et ho­ved­te­le­fon­stik. Der­med er der tre mu­lig­he­der; brug et blu­et­oo­th he­ad­set, køb et nyt he­ad­set med ligh­t­ning-stik el­ler brug en adap­ter. Ap­ple har va­e­ret sø­de og lagt en adap­ter i pak­ken, og selv om det må­ske ik­ke er det mest prak­ti­ske, er det dog et nik til al­le dem, der har go­de og dy­re he­ad­sets lig­gen­de, som de ger­ne vil fort­sa­et­te med at bru­ge. Kønt er det dog ik­ke ... En­de­lig vand­ta­et Ap­ple har ind­til vi­de­re ik­ke of­fi­ci­elt haft en vand­ta­et te­le­fon, men det aen­drer sig med iPhone 7. Den nye te­le­fon er vand­ta­et ned til ca. en me­ter i mindst 30 mi­nut­ter. Det er vel at ma­er­ke mini­mum­spe­ci­fi­ka­tio­ner, for for­ment­lig vil te­le­fo­nen kun­ne kla­re me­get me­re, og du vil sag­tens kun­ne ka­ste dig i van­det og ta­ge bil­le­der un­der over­fla­den i po­o­len.

iPhone 7 har få­et et helt nyt ka­me­ra med op­tisk sta­bi­li­sa­tor, hvil­ket bur­de gi­ve me­get skar­pe­re bil­le­der i for­hold til iPhone 6S. Isa­er i mør­ke om­gi­vel­ser vil du og­så kun­ne få me­get bed­re bil­le­der med iPhone 7. Ka­me­ra­op­løs­nin­gen er dog sta­dig på 12 me­ga­pix­ler.

For­si­den har og­så få­et et bed­re ka­me­ra på 7 me­ga­pixel, hvil­ket skul­le gi­ve no­get bed­re sel­fies for dem, der er til den slags – og bed­re vi­deo ved Fa­ceTi­me sam­ta­ler.

Va­el­ger du at in­ve­ste­re i iPhone 7 Plus vil du få et ek­stra ka­me­ra, der isa­er vil ha­ve be­tyd­ning for dem, der ger­ne vil kun­ne zoo­me i bil­le­det. Re­elt vil du kun­ne få 2 x op­tisk zoom.

For før­ste gang har iPhone 7 få­et ste­reo­højt­ta­le­re, hvil­ket i prak­sis be­ty­der me­get bed­re lyd, hvis du lyt­ter til te­le­fo­nens ind­byg­ge­de højt­ta­le­re. De to højt­ta­le­re er en af grun­de­ne til, at Ap­ple har drop­pet det ana­lo­ge hø­re­te­le­fon­stik. Trå­d­lø­se ho­ved­te­le­fo­ner En over­ra­skel­se er de nye Ap­ple AirPods, der er det der hed­der ’ae­g­te trå­d­lø­se’ – der er alt­så hel­ler ik­ke led­ning imel­lem de to små hø­re­te­le­fo­ner. De kan hol­de bat­te­ri i fem ti­mer ad gan­gen. AirPods kan sa­et­tes op på tva­ers af al­le Ap­ple­en­he­der, og der er ik­ke no­gen bal­la­de med op­sa­et­ning og blu­et­oo­th indstil­lin­ger.

Desva­er­re føl­ger AirPods ik­ke med i ae­sken, men kan kø­bes se­pa­rat for 1.379 kr. I ste­det med­føl­ger der kab­le­de ho­ved­te­le­fo­ner til ligh­t­ning-po­r­ten.

Ap­ple lan­ce­rer iPhone 7 i Dan­mark al­le­re­de om halvan­den uge, den 16. sep­tem­ber, og kan end­da kø­bes i en 256GB ud­ga­ve. Den mind­ste har nu 32GB hukom­mel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.