Børn hi­ver des­pe­rat

BT - - NYHEDER -

KRIGSFORBRYDELSE? Bil­le­det gik i går ver­den rundt, ef­ter en grup­pe fri­vil­li­ge red­nings­ar­bej­de­re, der kal­der sig ’Sy­ri­ens ci­vil­for­svar’, of­fent­lig­gjor­de en vi­deo, der vi­ser, hvor­dan børn ka­em­pe­de for li­vet. Det ske­te, ef­ter, det, der me­nes at va­e­re et ga­san­greb, skab­te ra­ed­sel i den sy­ri­ske stor­by.

Det er det op­rørs­kon­trol­le­re­de om­rå­de Suka­ri i Alep­po, som an­gi­ve­ligt er ble­vet ramt af fle­re tøn­de­bom­ber med klorgas fra en he­li­kop­ter. Fle­re me­di­er be­ret­ter om me­re end 100 sår­e­de, der­i­blandt mindst 37 børn, og der mel­des iføl­ge CNN om én dra­ebt. Åre­lang kon­flikt I det krigs­haer­ge­de Alep­po står op­po­si­tio­nen og re­ge­rin­gen på hver sin si­de af den åre­lan­ge kon­flikt. An­gre­be­ne har va­e­ret man­ge, og for blot en må­ned si­den dø­de mindst tre men­ne­sker, mens 22 blev sår­et un­der et tøn­de­bom­be-bom­bar­de­ment. Her ud­tal­te FNs ud­sen­ding i Sy­ri­en Staf­fan de Mis­tu­ra, at der i den for­bin­del­se var en mas­se be­vi­ser for, at der var ta­le om et gif­tan­greb.

Red­nings­ar­bej­der­ne fra Sy­ri­ens ci­vil­for­svar står på op­po­si­tio­nens si­de. De har fri­gi­vet de ulyk­ke­li­ge bil­le­der, som vi­ser nog­le af de sår­e­de bli­ve va­sket og ren­set for spor af gift­stof­fer med en vandslan­ge ef­ter an­gre­bet, hvor­ef­ter børn og voks­ne i mas­se­vis blev sendt på det mid­ler­ti­di­ge Ba­sel Aslan ho­spi­tal med vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer.

Her er bil­le­der af småbørn, som gra­e­der, mens ho­spi­tals­per­so­na­le for­sø­ger at hol­de ilt­ma­sker hen over ho­ve­d­et på dem.

Det vir­ker iføl­ge for­svar­s­eks­pert Pe­ter Vig­go Jakob­sen, der er lek­tor ved In­sti­tut for Stra­te­gi på For­svar­sa­ka­de­mi­et, og­så sand­syn­ligt, at der er ble­vet brugt gift­gas, da der tid­li­ge­re er do­ku­men­te­ret epi­so­der, hvor der er ble­vet brugt den­ne her ty­pe af vå­ben. Vil do­ku­men­te­rer krigs­for­bry­del­ser »Det, som op­po­si­tio­nen for­sø­ger at gø­re, er at mo­bi­li­se­re en in­ter­ven­tion til for­del for dem, som får be­lej­rin­gen af Alep­po stop­pet gen­nem en ve­st­lig ko­a­li­tion med USA i spid-

Den krigs­haer­ge­de by Alep­po har gen­tag­ne gan­ge op­le­vet an­greb med tøn­de­bom­ber, der an­gi­ve­ligt in­de­hol­der kl­or­in. Gen­nem ke­mi­ske re­ak­tio­ner kan kl­or­in ud­vik­le sig til klorgas, som kan va­e­re dra­e­ben­de, da den får men­ne­sker til at ud­vik­le vand i lun­ger­ne. Hvis der fin­des be­vi­ser for, at der er ble­vet an­vendt gas, er det er en krigsforbrydelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.