Ny mil­li­onreg­ning i am­bu­lan­cesag

BT - - NYHEDER -

MANG­LEN­DE LØN Re­gion Syd­dan­mark må end­nu en gang til lom­mer­ne og be­ta­le op mod 50 mio. kr. for at da­ek­ke luk­ke hul­ler­ne ef­ter det kon­kurs­ram­te am­bu­lan­ce­sel­skab Bios. Det forta­el­ler DR Fyn og Fy­ens Stift­s­ti­den­de. Løn­mod­ta­ger­nes Ga­ran­ti­fond af­vi­ser, at de vil da­ek­ke de krav, som de tid­li­ge­re Bios-red­dere har rejst for bl.a. mang­len­de lønud­be­ta­ling, mang­len­de lønt­il­la­eg og fra­truk­ket fe­rie. Det frem­går af en mail fra Løn­mod­ta­ger­nes Ga­ran­ti­fond til red­der­ne, som DR Fyn og Fy­ens Stift­s­ti­den­de er i be­sid­del­se af. Af mai­len frem­går det, at ga­ran­ti­fon­den ik­ke vil da­ek­ke red­der­nes krav, som de i ste­det skal ret­te til Re­gion Syd­dan­mark.

»LG har be­hand­let din an­mel­del­se af krav på løn mv. ved­rø­ren­de din an­sa­et­tel­se i Bios Am­bu­lan­ce Ser­vi­ces Dan­mark A/S. LG har ik­ke mu­lig­hed for at ud­be­ta­le til dig. Du skal der­i­mod op­gø­re di­ne krav og ret­te dem mod Re­gion Syd­dan­mark,« skri­ver Løn­mod­ta­ger­nes Ga­ran­ti­fond i mai­len.

Re­gion Syd­dan­mark ud­be­tal­te i slut­nin­gen af juli løn til red­der­ne, selv­om man for­melt ik­ke hav­de over­ta­get am­bu­lan­ce­drif­ten. Her var det re­gio­nens for­vent­ning, at ga­ran­ti­fon­den vil­le da­ek­ke sto­re de­le af de til­go­de­ha­ven­der, red­der­ne hav­de hos Bios. Iføl­ge Løn­mod­ta­ger­nes Ga­ran­ti­fond er det bl.a. re­gio­nens grun­di­ge plan­la­eg­ning af over­ta­gel­sen, der be­ty­der, at man ik­ke vil ud­be­ta­le pen­ge. Red­der­nes fag­for­e­ning 3F vur­de­rer over for DR Fyn, at den sam­le­de regning til Re­gion Syd­dan­mark vil ly­de på mindst 50 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.