Ef­ter vej­ret

BT - - NYHEDER -

sen. Der­for for­sø­ger op­po­si­tio­nen at do­ku­men­te­re krigs­for­bry­del­ser, over­greb og mas­sa­krer for at få det i me­di­er­ne og vin­de sym­pa­ti i Ve­sten,« si­ger Pe­ter Vig­go Jakob­sen. Af­vi­ser brug af ke­mi­ske vå­ben Det fy­ger al­le­re­de med be­skyld­nin­ger om, hvem der står bag an­gre­bet. Op­po­si­tio­nen mod Sy­ri­ens pra­esi­dent Bas­har al-As­sad be­skyl­der re­ge­rings­styr­ker for at stå bag an­gre­bet, skri­ver op­po­si­tio­nens pres­se­grup­pe Alep­po Me­dia Cen­tre. Mens en tals­mand fra mi­li­ta­e­ret un­der den sy­ri­ske re­ge­ring af­vi­ser, at de har an­vendt ke­mi­ske vå­ben i kam­pen mod op­po­si­tio­nen, skri­ver Reu­ters.

De fri­vil­li­ge nød­hja­elps­ar­bej­de­re fra Sy­ri­ens ci­vil­for­svar i om­rå­det si­ger iføl­ge BBC, at de 80 sår­e­de hav­de pro­ble­mer med at tra­ek­ke vej­ret ef­ter an­gre­bet på for­sta­den Suka­ri, og at det var he­li­kop­te­re ejet af re­ge­rin­gen, der smed tøn­de­bom­ber­ne med gas ned over Suka­ri-na­bo­la­get. De fle­ste var ci­vi­le Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der har ud­talt, at de fle­ste, der be­fandt sig i na­er­he­den af an­gre­bet, var ci­vi­le.

Bå­de op­rø­re­re og re­ge­rings­styr­ker be­skyl­der med ja­ev­ne mel­lem­rum hin­an­den for at stå bag an­greb mod ci­vi­le. Og for at bru­ge vå­ben som kl­or- og sen­neps­gas mod hin­an­den. Vi­deo­en kom­mer blot 14 da­ge ef­ter et an­det an­greb på et kvar­ter i det krigs­haer­ge­de Alep­po, hvor en vi­deo og­så kom frem. Her så man to brød­re gra­e­de højlydt og om­fav­ne hin­an­den, mens de beg­ge vir­ke­de ut­rø­ste­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.