Hår­de­re straf for bør­ne­por­no

BT - - NYHEDER -

I en prin­ci­pi­el sag om bør­ne­por­no blev den til­tal­te i går idømt ube­tin­get fa­engsel.

Hø­jeste­ret si­ger nej til sam­fund­stje­ne­ste, hvil­ket de la­ve­re dom­sto­le el­lers tid­li­ge­re har fun­det pas­sen­de. Af­gø­rel­sen aen­drer de tid­li­ge­re dom­me i sa­gen fra Ve­stre Lands­ret og Ret­ten i Es­b­jerg.

Her var re­sul­ta­tet 60 da­ges fa­engsel, som blev gjort be­tin­get af, at man­den ud­fø­rer 80 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste.

Men dom­mer­ne i Hø­jeste­ret har ons­dag be­slut­tet at føl­ge et krav fra an­kla­ge­myn­dig­he­den om ska­er­pel­se.

Der­for skal man­den af­so­ne straf­fen på de 60 da­ge. Hø­jeste­ret ude­luk­ker ik­ke bru­gen af sam­fund­stje­ne­ste i sa­ger om bør­ne­por­no,

men det går ik­ke an i grove­re til­fa­el­de som det ak­tu­el­le, skri­ver de fem dom­me­re. Man­den hav­de ti sa­er­ligt grove bil­le­der. Der­til kom­mer 23 an­dre fo­tos og fem film­se­kven­ser med børn i seksu­el ak­ti­vi­tet. Des­u­den ud­bred­te han 29 fi­ler med bør­ne­por­no.Sa­gen er ud­tryk for, at an­kla­ge­myn­dig­he­den øn­sker at få af­kla­ret, hvor gra­en­ser­ne for brug af sam­fund­stje­ne­ste går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.