Ja, de prø­ver at lø­se et po­li­tisk pro­blem

BT - - NYHEDER -

DAN JØRGENSEN

en me­re li­ge­lig for­de­ling. Det skal man ik­ke gø­re ude på gym­na­si­er­ne, som de har va­e­ret tvun­get til på Lang­ka­er Gym­na­si­um. Det skal gø­res, in­den ele­ver­ne over­ho­ve­det be­gyn­der på gym­na­si­er­ne. Man skal gø­re op med det prin­cip om, at der er fuld­sta­en­dig frit valg, hvor man selv va­el­ger det gym­na­si­um, man vil gå på. På Chri­sti­ans­borg skal vi aen­dre loven, så man lo­kalt i re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne kan for­de­le ele­ver­ne mel­lem gym­na­si­er­ne. El­lers er jeg me­get ban­ge for, at vi en­der i en si­tu­a­tion, hvor der er re­ne ind­van­drer­gym­na­si­er og re­ne et­nisk dan­ske gym­na­si­er. Det er hver­ken i ind­van­drer­nes in­ter­es­se el­ler i ’dan­sker­nes’ in­ter­es­se.

VI BØR TILSTRAEBE

Det er ik­ke at så man­ge med

mi­no­ri­tets­bag­grund kom­mer ind på in­te­gra­tion.

gym­na­si­et. Det har vi ef­ter­lyst i åre­vis. Det er iso­la­tion Men når de så en­de­lig gør det, skal vi at man på ik­ke iso­le­re dem sam­men med an­dre Lang­ka­er Gym­na­si­um har va­e­ret nødt til at for­de­le bru­ne. Man­ge af de her un­ge kom­mer fra om­rå­der, ele­ver­ne, som de har gjort. Jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, vi hvor der bor man­ge med mi­no­ri­tets­bag­grund. Og po­li­ti­ke­re skal gå og slå en stak­kels rek­tor i ho­ve­d­et man­ge af dem er møn­ster­bry­de­re. Vi skal ik­ke byg­ge med det. Han prø­ver ba­re at få sin hver­dag og sit nye ghet­to­er, hvor de bru­ne og hvi­de skal va­e­re hver gym­na­si­um til at fun­ge­re på en ri­me­lig må­de. Men vi for sig. Det er ik­ke in­te­gra­tion. Det er iso­la­tion. bør slet ik­ke kom­me der­til, hvor det er nød­ven­digt.

JEG FOR­STÅR GODT,

hvis kom­mu­ner­ne ik­ke la­ver en for­de­ling, vil der ske en end­nu skrap­pe­re for­de­ling af sig selv. Det ser vi li­ge nu, hvor der sker en kon­cen­tra­tion af ind­van­dre­re. Det gør, at dan­ske­re uden ind­van­drer­bag­grund fra­va­el­ger de gym­na­si­er. På den må­de er det en dob­bel­t­ef­fekt. For nog­le sø­ger hen det sam­me sted, og nog­le sø­ger va­ek fra de ste­der.

PARADOKSET ER, AT

ka­em­pe pro­blem, at vi i da­gens Dan­mark har gym­na­si­er, hvor der ik­ke går en ene­ste med mi­no­ri­tets­bag­grund, og om­vendt har vi gym­na­si­er, hvor de fle­ste har mi­no­ri­tets­bag­grund. Men løs­nin­gen kan ik­ke va­e­re, at for­di nog­le hvi­de fra­va­el­ger gym­na­si­et, så va­el­ger man at iso­le­re de bru­ne børn. Po­li­tisk er der et ka­em­pe ar­bej­de i at sør­ge for, at gym­na­si­er­ne er li­ge for­delt. Jeg tror, der er for­de­lings­ud­valg, der for­de­ler helt ska­evt. Det gav­ner in­gen.

DET ER ET DET ER FANTASTISK,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.