For skør til Mon­ty Pyt­hon

BT - - NYHEDER -

Det har va­e­ret en be­gi­ven­heds­rig uge i ame­ri­kansk po­li­tik, der me­re og me­re lig­ner en af de sket­ches, Mon­ty Pyt­hon af­vi­ste, for­di de var for gak­ke­de. Do­nald Trump ind­led­te ugen med en tur til Me­xi­co for at for­na­er­me me­xi­ca­ner­ne på na­er­me­re hold og gi­ve to kom­plet mod­sa­t­ret­te­de ta­ler om sit syn på ind­van­dring fra Lat­i­na­me­ri­ka. Det er ik­ke unor­malt, at po­li­ti­ke­re skif­ter stand­punkt, og en tid­li­ge­re dansk stats­mi­ni­ster gjor­de end­da ga­el­den­de, at stand­punk­ter i po­li­tik er en flyg­tig stør­rel­se, men selv Jens Ot­to Krag vil­le nok ik­ke ha­ve rå­det Trump til at gi­ve hen­holds­vis sin hår­de­ste og mest lem­pe­li­ge ta­le om ind­van­dring in­den for sam­me døgn.

HVAD ER PROBLEMET? Cl­in­ton gjor­de me­get lidt for at ma­ne ryg­ter­ne om sit skrø­be­li­ge hel­bred til jor­den ved at ho­ste og har­ke i fi­re mi­nut­ter

ANDETSTEDS GJOR­DE HILLARY Cl­in­ton me­get lidt for at ma­ne ryg­ter­ne om sit skrø­be­li­ge hel­bred til jor­den ved at ho­ste og har­ke i fi­re mi­nut­ter for rul­len­de ka­me­ra­er og et for­bløf­fet pu­bli­kum. Hun skul­le fo­re­stil­le at gi­ve en ta­le, men det stod al­drig rig­tig klart, hvad hun hav­de på hjer­te ud over fleg­ma. En af de man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, der fl­o­re­rer om Cl­in­ton, er, at hun til­ba­ge i 2012 fik en hjer­ne­blød­ning, der har ef­ter­ladt hen­de me­re el­ler min­dre INGER STØJBERG hjer­neska­det. I vir­ke­lig­he­den hav­de Cl­in­ton slå­et sit ho­ved og få­et sig en blod­sam­ling, men Do­nald Trump har ik­ke holdt sig for god til at tviv­le på Cl­in­tons fy­si­ske og psy­ki­ske vel­be­fin­den­de. HILLARY CL­IN­TON HAR nok at ta­en­ke på. Va­el­ger­ne er be­gej­stre­de for den nye pe­ri­o­disk mil­de­re Trump, der er ved at ind­hen­te det enor­me for­spring, hun op­byg­ge­de i me­nings­må­lin­ger­ne i au­gust må­ned. Der­til kom­mer, at e-mail sa­gen bli­ver ved med at af­slø­re, at hun en­ten er lyst­løg­ner el­ler ude af stand til at for­stå mo­der­ne tek­no­lo­gi. E-mail, hvor hun for­sø­ger at la­e­re at bru­ge en fax el­ler fin­de et tv-pro­gram. CL­IN­TONS NAERMESTE OG mest be­tro­e­de rå­d­gi­ver, Hu­ma Abe­din, har og­så haft en apar­te uge, selv­om det ik­ke er selv­for­skyldt. Hen­des mand, Ant­ho­ny We­i­ner, der me­get pas­sen­de har et sy­no­nym for pe­nis som ef­ter­navn, valg­te end­nu en gang at sen­de bil­le­der af sit un­der­liv til en kvin­de, han flir­te­de med. Det er ik­ke før­ste gang, hr. We­i­ner har sendt bil­le­der af sit kønsor­gan rundt i cy­ber­s­pa­ce. Hel­ler ik­ke an­den gang. Den ny­e­ste sag, hvor We­i­ner send­te et bil­le­de af Mads Fug­le­de, sig selv, syn­ligt be­gej­stret lig­gen­de ved si­den af sin søn, der end­nu er et spa­ed­barn, end­te og­så galt. Tred­je gang var ik­ke lyk­kens gang, og kvin­den, som We­i­ner for­søg­te at im­po­ne­re, vi­ste sig at va­e­re en Trump-til­ha­en­ger, der ik­ke tø­ve­de la­en­ge med at af­slø­re, at We­i­ner er helt ude af stand til at sty­re si­ne ero­ti­ske im­pul­ser. Mark Thor­sen, der er sa­er­lig rå­d­gi­ver for Inger Støjberg, har tid­li­ge­re ud­ar­bej­det et sim­pelt, men la­e­re­rigt re­gel­sa­et for nø­gen­hed på so­ci­a­le me­di­er. 1: Und­gå al­tid an­sigt og køns­de­le på sam­me bil­le­de. 2: Såfremt det smut­ter med re­gel nr. 1, sørg da al­tid for, at det er en an­dens an­sigt og eg­ne køns­de­le. Al­drig om­vendt. DET MESTE AF det­te er smut­tet for We­i­ner, men man må hå­be, at en barm­hjer­tig sja­el på am­bas­sa­den over­sa­et­ter de in­struk­ti­ve råd og sen­der dem til hr. We­i­ner, der en­gang blev op­fat­tet som en af de­mo­kra­ter­nes kron­prin­ser. Ugen slut­te­de med, at Hu­ma Abe­din er­kla­e­re­de, at hun nu vil­le for­la­de We­i­ner, men det druk­ne­de dog lidt i me­di­er­ne, da Fi­lip­pi­ner­nes pra­esi­dent valg­te at kal­de Oba­ma for en hore­un­ge. Og så­le­des kun­ne en ny uge i ver­dens mest magt­ful­de de­mo­kra­ti be­gyn­de.

Ud­la­en­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster, Ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.