Brand ko­ster 2.500

Spra­eng­far­lig bil fun­det na­er No­tre Da­me

BT - - NYHEDER -

EKSPLOSIVT Fransk po­li­ti med­del­er, at der lør­dag af­ten blev fun­det en bil med ad­skil­li­ge gas­fla­sker na­er No­tre Da­me i Pa­ris. Bi­len – en Peu­geot 607 uden num­mer­pla­der – til­hør­te en per­son, som ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten har over­vå­get, for­di han mu­lig­vis er ra­di­ka­li­se­ret. Han har va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let, men er ble­vet løsladt igen, op­ly­ser tals­ma­end for de fran­ske myn­dig­he­der.

Et par på 34 år og 29 år blev an­holdt på en mo­tor­vej tirs­dag i det syd­li­ge Frank­rig i for­bin­del­se med epi­so­den. Det­te par er sta­dig va­re­ta­egts­fa­engs­let.

En em­beds­mand si­ger, at bi­lens alarm­blink var ta­endt, da den blev fun­det, og at den in­de­holdt syv gas­fla­sker. En af dem var tom og pla­ce­ret på for­sa­e­det.

»I bi­len var in­gen an­ord­nin­ger til at ud­lø­se en eks­plo­sion,« op­ly­ser han.

De fran­ske myn­dig­he­der har in­gen te­o­ri om, hvor­for bi­lens alarm­lys var ta­endt, som om det var me­nin­gen, at den skul­le va­ek­ke op­ma­er­k­som­hed.

Over 200 men­ne­sker er ble­vet dra­ebt un­der ter­r­or­an­greb i Frank­rig i det se­ne­ste halvan­det år. Alarm­be­red­ska­bet er sta­dig højt.

/ritzau/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.