Mi­ni­ster vil gø­re op med ghet­to­gym­na­si­er

BT - - NYHEDER -

ET­NI­CI­TET På nog­le gym­na­si­er har de fle­ste ele­ver en an­den et­nisk bag­grund end dansk, mens der på an­dre gym­na­si­er kun er gan­ske få ele­ver med ind­van­drer­bag­grund. Den ska­e­ve for­de­ling vil un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) gø­re op med. Hun hå­ber, at lov­giv­nin­gen kan aen­dres, så der al­le­re­de fra na­e­ste sko­le­år er bed­re mu­lig­hed for, at gym­na­sie­e­le­ver med ind­van­drer­bag­grund og et­nisk dan­ske ele­ver går i sam­me klas­se. I dag ta­ges der høj­de for geo­gra­fi, når ele­ver­ne for­de­les på gym­na­si­er­ne.

»Det er et ka­em­pe pro­blem, at vi har så ska­ev en for­de­ling på gym­na­si­er­ne, at vi har få­et re­el­le ghet­to­gym­na­si­er,« si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by.

I lø­bet af ef­ter­å­ret vil mi­ni­ste­ren in­vi­te­re par­ti­er­ne bag gym­na­sie­for­li­get til for­hand­lin­ger. Med i for­li­get er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. ’Skidt for den en­kel­te’ »Jeg hå­ber, at for­ligskred­sen og de po­li­ti­ske par­ti­er vil va­e­re med til at hand­le, så vi kan få nye for­de­lings­reg­ler på gym­na­si­er star­ten­de fra na­e­ste sko­le­år,« si­ger hun.

Re­ak­tio­nen kom­mer, ef­ter at Lang­ka­er Gym­na­si­um i Aar­hus-by­de­len Tilst har op­delt ele­ver­ne ef­ter et­ni­ci­tet. På ba­re ni år er an­de­len af tospro­ge­de ele­ver på gym­na­si­et ste­get fra 25 til 80 pro­cent.

For at und­gå at der kun er gan­ske få et­nisk dan­ske ele­ver i hver klas­se, har gym­na­siets rek­tor Ya­go Bund­gaard be­slut­tet at op­ret­te fi­re klas­ser, hvor al­le ele­ver har an­den et­nisk bag­grund end dansk. I de re­ste­ren­de tre klas­ser er for­de­lin­gen 50/50.

»De ghet­to­gym­na­si­er, vi ser i dag, er skidt for den en­kel­te elev, som ik­ke mø­der dan­ske ele­ver, dan­ske nor­mer og va­er­di­er. Men det er jo og­så skidt for in­te­gra­tio­nen i vo­res sam­fund. Der­for er der be­hov for po­li­tisk hand­ling,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by. Støjberg støt­ter rek­tor In­te­gra­tions­mi­ni­ster Inger Støjberg (V) skrev i går på fa­ce­book, at hun for­står Lang­ka­er Gym­na­si­ums rek­tor Ya­go Bund­gaards be­slut­ning om at op­de­le de nye 1.g’ere ef­ter et­ni­ci­tet:

»Jeg for­står godt den gym­na­si­e­rek­tor, der sam­men­sa­et­ter si­ne gym­na­sie­klas­ser, så et­nisk dan­ske ele­ver ik­ke kom­mer i min­dre­tal. Det har ik­ke et hak med apart­heid at gø­re. Det er et spørgsmål om, at dan­ske ele­ver selv­føl­ge­lig skal gå i en klas­se, hvor man kan ha­ve et helt al­min­de­ligt dansk ung­doms­liv med alt, hvad det in­de­ba­e­rer,« skrev Inger Støjberg.

Over for TV2 af­vi­ste In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren, at hun og un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­le Tra­ne Nør­by er ue­ni­ge.

AN­DE­LEN AF ELE­VER AF AN­DEN ET­NISK BAG­GRUND På Lang­ka­er Gym­na­si­um i Aar­hus-for­sta­den Tilst har al­le ele­ver i fi­re 1.gklas­ser en an­den et­nisk bag­grund end dansk, mens de re­ste­ren­de klas­ser har en for­de­ling på 50/50. Lang­ka­er Gym­na­si­um er ik­ke det ene­ste, der har en høj an­del af ele­ver af an­den et­nisk her­komst. I gen­nem­snit ga­el­der det for hver tien­de elev på lan­dets gym­na­si­er. /ritzau/ De fem gym­na­si­er med størst an­del ele­ver med an­den et­nisk bag­grund: Kø­ben­havns Pri­va­te Gym­na­si­um: 84 pro­cent Deut­sches Gym­na­si­um Für Nord­s­ch­leswig: 70 pro­cent Is­høj Gym­na­si­um STX: 68 pro­cent Lang­ka­er Gym­na­si­um: 57 pro­cent VUC Hvi­d­ov­re-Ama­ger, Hvi­d­ov­re af­de­ling: 55 pro­cent Kil­de: Mi­ni­ste­ri­et for Børn, Un­der­vis­ning og Li­ge­stil­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.