Børn ar­ver de­res in­tel­li­gens fra mo­de­ren

BT - - NYHEDER -

ARV OG MILJØ Det er ik­ke let at va­e­re mor el­ler far i 2016. Det ved al­le. Fora­el­dre­ska­bet er som at ta­ge tu­ren frem og til­ba­ge på li­nen øverst i cir­ku­stel­tet – jong­le­ren­de med fem bol­de, mens lø­ver­ne brø­ler, aber­ne rå­ber på mad, klov­ne­ne er pis­seir­ri­te­ren­de, ele­fan­ter­nes snab­ler går ef­ter be­ne­ne, cir­kus­di­rek­tø­ren for­ven­ter salt­o­mor­ta­ler – og man har ik­ke få­et en nats sam­men­ha­en­gen­de søvn i et par år. Det kan kun gå galt. Sto­re og små spørgsmål og op­ga­ver­ne hag­ler ned. Di­gi­tal over­våg­ning via iPhone el­ler ej? Har no­gen lus, bør­ne­orm el­ler skold­kop­per? Hvor skal bør­ne­ne bo, når de ik­ke kan få SU, og vi ik­ke har råd til et fora­el­dre­køb? Er syv et halvt mi­nut en pas­sen­de tid for en af­le­ve­ring i dag­in­sti­tu­tio­nen? Og hvor­dan skub­ber man bedst si­ne børn ind i en frem­tid do­mi­ne­ret af ro­bot­ter og dår­ligt vejr?

Jo, der er nok at ta­en­ke på, og hvis man er mor, er der nu end­nu et om­rå­de, som man på godt el­ler ondt kan fø­le sig an­svar­lig for. Iføl­ge psy­ko­log og for­sker Jen­ni­fer Del­ga­do, der står bag blog­gen Psy­cho­lo­gy Spot, ar­ver børn nem­lig pri­ma­ert de­res in­tel­li­gens fra mødre­ne si­de.

»For få år si­den tro­e­de vi, at fa­de­ren var li­ge så af­gø­ren­de som mo­de­ren. Men man­ge forsk­nings­pro­jek­ter af­slø­rer, at børn er me­re til­bø­je­li­ge til at ar­ve in­tel­li­gens fra mo­de­ren, for­di ge­ner knyt­tet til in­tel­li­gens er pla­ce­ret på X-kro­mo­so­met,« skri­ver Jen­ni­fer Del­ga­do og ka­ster sig ud i en la­en­ge­re for­kla­ring og ind­fø­ring i, hvor­dan for­ske­re blandt an­det ved hja­elp af for­søg med rot­ter og mus er nå­et frem til, at nog­le af de ge­ner, der har be­tyd­ning for in­tel­li­gen­sen, er de­ak­ti­ve­re­de, hvis de stam­mer fra far, mens sam­me ge­ner fra det mødre­ne op­hav, er ak­ti­ve. Sex, ap­pe­tit og ag­gres­sion For­sker­ne lo­ka­li­se­re­de og­så seks om­rå­der i hjer­nen, der va­re­ta­ger for­skel­li­ge kog­ni­ti­ve funk­tio­ner, hvor cel­ler­ne ude­luk­ken­de tal­te ge­ner fra en­ten mødre­ne el­ler fa­ed­re­ne si­de, og her vi­ste det sig blandt an­det, at ar­ve­ma­te­ri­a­le fra mor her­ske­de i den ce­re­bra­le cor­tex, som er an­svar­lig for de mest avan­ce­re­de kog­ni­ti­ve funk­tio­ner som in­tel­li­gens, tan­ke­virk­som­hed, sprog og plan­la­eg­ning, mens ge­ner af fa­ed­re­ne her­komst do­mi­ne­re­de i de de­le af det lim­bi­ske sy­stem, som er af­gø­ren­de for vo­res over­le­vel­se og er ar­ne­sted for ting som sex, ap­pe­tit og ag­gres­sion. Ge­ner gør det ik­ke ale­ne Forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne bli­ver bak­ket op af en om­fat­ten­de ame­ri­kansk

un­der­sø­gel­se, som Me­di­cal Re­search Co­un­cil So­ci­al og Public He­alth Sci­en­ces Unit har fo­re­ta­get hvert år si­den 1994. Her har de in­ter­viewet over 12.000 un­ge men­ne­sker, kor­ri­ge­ret for for­skel­li­ge fak­to­rer og fun­det ud af, at mors in­tel­li­gens lig­ger ta­et på bar­nets.

Ge­ner er dog ik­ke ale­ne om at af­gø­re in­tel­li­gens. For­ske­re an­ta­ger iføl­ge Jen­ni­fer Del­ga­do, at de teg­ner sig for 40-60 pro­cent. Re­sten af­ha­en­ger af miljø og sti­mu­lans, hvil­ket brin­ger os til­ba­ge til den dag­li­ge jong­le­ring som fora­el­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.