Hol­lywood-stjer­ne: Al­ko­hol gør dig skør

BT - - NYHEDER -

TØRLAGT Den 30-åri­ge sku­e­spil­ler Shia LaBeouf har va­e­ret ta­et på at øde­la­eg­ge sin kar­ri­e­re, af­slø­rer han i et in­ter­view med ma­ga­si­net Va­ri­e­ty. Shia LaBeouf, som for de fle­ste er kendt som Sam Witwi­cky i ’Trans­for­mers’-fil­me­ne, har nem­lig pro­ble­mer med at sty­re sit for­hold til al­ko­hol, og det fik en over­gang hans kar­ri­e­re til at ha­en­ge i en tynd tråd, forta­el­ler han.

»Al­ko­hol, el­ler alt det an­det lort, gør dig skør. Jeg kan ik­ke rø­re no­get af det. Jeg er nødt til at hol­de lav pro­fil,« ly­der det fra Shia LaBeouf i in­ter­viewet.

I in­ter­viewet in­drøm­mer han, at han nu ik­ke har rørt al­ko­hol i na­e­sten et år og har gå­et til AA-mø­der for at få styr på sit for­hold til de vå­de va­rer. Shia LaBeouf me­ner dog ik­ke selv, at han har haft et de­ci­de­ret mis­brug af al­ko­hol. En ra­ek­ke skan­da­ler Folk, der har fulgt stjer­nens for­hold til al­ko­hol de se­ne­re år, har dog mu­lig­vis en an­den op­fat­tel­se. ’Trans­for­mers’-stjer­nen har nem­lig va­e­ret in­vol­ve­ret i en ra­ek­ke skan­da­ler i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand.

Va­erst var det, da han blev an­holdt for at af­bry­de et show på Bro­adway. Sku­e­spil­le­ren af­va­er­ge­de dog en dom ved at ind­gå en af­ta­le om af­vaen­ning. Det var og­så Shia LaBeoufs om­gi­vel­ser, der fik ham til at ind­se problemet, si­ger han til Va­ri­e­ty.

»Folk, som jeg respek­te­re­de og øn­ske­de at ar­bej­de sam­men med, kig­ge­de mig i øj­ne­ne og sag­de: ’Li­vet er for kort til det her lort’. Jeg ar­bej­der sta­dig for at fortje­ne at kom­me til­ba­ge. Jeg er glad, når jeg ar­bej­der,« forta­el­ler sku­e­spil­le­ren ae­r­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.