Ejen­doms­ma­eg­ler skal be­ta­le mil­li­o­ner til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Den nord­jy­ske ejen­doms­ma­eg­ler Fritz Bred­vig be­gik så man­ge fag­li­ge fejl, at han af Ve­stre Lands­ret er ble­vet dømt til at be­ta­le 7,4 mio. kr. til fi­re dan­ske fa­mi­li­er samt 706.000 kr. i sagsom­kost­nin­ger.

Lands­ret­tens af­gø­rel­se er en stad­fa­e­stel­se af en dom fra Ret­ten i Hjør­ring.

De fi­re dan­ske fa­mi­li­er hav­de købt ejen­dom­me, der skul­le op­fø­res i Ala­nya i Tyr­ki­et. De var ind­for­stå­et med at be­ta­le acon­to-ra­ter, og at de først kun­ne få en­de­ligt skø­de, når byg­ge­ri­et var fa­er­digt og de sid­ste pen­ge be­talt.

Kø­ber­ne ind­be­tal­te i alt 7,4 mio. kr., men da Tyr­ki­et i 2008 ind­før­te et stop for ud­la­en­din­ges køb af ejen­dom­me, kun­ne de ik­ke få en­de­ligt skø­de.

De kra­e­ve­de de­res ind­skud til­ba­ge, men for­ga­e­ves, hvor­ef­ter de ret­te­de de­res krav mod ejen­doms­ma­eg­le­ren.

For iføl­ge Dansk Ejen­doms­ma­eg­ler­for­e­nings nor­mer for han­del med fast ejen­dom skal ma­eg­le­ren sør­ge for, at de pen­ge, som kø­ber­ne ind­be­ta­ler, er sik­ret, f.eks. gen­nem en bank­ga­ran­ti, ind­til der kan gi­ves en­de­ligt skø­de.

Det hav­de han ik­ke gjort. Pen­ge­ne gik ind i salgs­sel­ska­bet og er tabt for in­ve­sto­rer­ne. Lands­ret­ten fin­der det ska­er­pen­de, at han ejer halv­par­ten af Ala­nya Part­ners og der­med var med til at be­stem­me, hvor­dan in­ve­sto­rer­nes pen­ge blev brugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.