Skift selv din iPhone-ska­erm

BT - - NYHEDER -

Følg re­pa­ra­tions­ma­nu­a­len nø­je og hold styr på de små skru­er. Tag bil­le­der un­der­vejs, så du ik­ke er i tvivl om, hvor skru­er­ne og be­sla­ge­ne skal sid­de. Aflad dig selv for sta­tisk elek­tri­ci­tet ved at få jord­for­bin­del­se (tag even­tu­elt fat i en ra­di­a­tor). FIKS PÅ FINGRENE Du ken­der må­ske den ae­r­ger­li­ge fø­lel­se, du sid­der til­ba­ge med, når din iPhone li­ge er rø­get på gul­vet el­ler ned på for­to­vet. AEr­ger­lig, for­di du ved, at nu er ska­er­men sand­syn­lig­vis gå­et i styk­ker, og en re­pa­ra­tion er dyr. Men rent fak­tisk be­hø­ver du ik­ke at fin­de de helt sto­re sed­ler frem for at re­pa­re­re din te­le­fon.

Er du lidt fiks på fingrene, kan du selv skif­te ska­er­men og spa­re hund­red­vis af kro­ner, si­ger ad­junkt ved DTU Me­ka­nik Ali Gürcan Özkil.

»Det er fak­tisk ik­ke så sva­ert, hvis man har de rig­ti­ge skru­et­ra­ek­ke­re,« si­ger Ali Gürcan Özkil. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab. Hvis man føl­ger en af de grun­di­ge gu­i­der på net­tet, er så det mu­ligt at skif­te ska­er­men el­ler en an­den del selv Ali Gürcan Özkil

Går man til Ap­ple, ko­ster en ny ska­erm med mon­te­ring til en iPhone 6 op til 1.600 kro­ner, men det kan gø­res mar­kant bil­li­ge­re.

Et par hur­ti­ge søg­nin­ger på eBay el­ler Den Blå Avis vi­ser, at man kan kø­be en uo­ri­gi­nal ska­erm in­klu­siv små skru­et­ra­ek­ke­re for om­kring 300 kro­ner.

Og fle­re ste­der på net­tet fin­der man ud­før­li­ge ma­nu­a­ler, der punkt for punkt be­skri­ver og vi­ser, hvor­dan man gør. Ek­sem­pel­vis hos ifixit.com el­ler på YouTu­be.

»Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab. Hvis man føl­ger en af de grun­di­ge gu­i­der på net­tet, så er det mu­ligt at skif­te ska­er­men el­ler en an­den del selv,« si­ger Ali Gürcan Özkil.

Det er dog me­get små skru­er og fi­ne stik, man ar­bej­der med. Der­for skal man va­e­re me­get for­sig­tig og sør­ge for at ha­ve fuld­sta­en­dig styr på de mil­li­me­ter­s­må skru­er og be­sla­ge­ne, der hol­der det he­le på plads.

Og så skal man hu­ske, at te­le­fo­nen skal va­e­re sluk­ket fuld­sta­en­dig un­der he­le re­pa­ra­tio­nen og sam­ti­dig pas­se på med sta­tisk elek­tri­ci­tet. Pas på ga­ran­tien Der er dog et aber da­bei ved he­le pro­ces­sen.

Iføl­ge Hu­mac, der står for ser­vi­ce­rin­gen af iPho­nes her­hjem­me, mi­ster man bå­de ga­ran­ti og re­k­la­ma­tions­ret, det se­kund man selv be­gyn­der at åb­ne sin te­le­fon.

Stil­ler man For­bru­ger­rå­det Ta­enk sam­me spørgsmål, er Te­le­fo­nen skal va­e­re sluk­ket un­der he­le den pro­ces, du er i gang med. Se vi­deo­en, hvor der mon­te­res en ny ska­erm med det va­er­k­tøj, du skal bru­ge: sva­ret dog lidt me­re nu­an­ce­ret.

»Hvis det, man vil kla­ge over til Ap­ple, in­tet har at gø­re med det ind­greb, man har fo­re­ta­get på sin mo­bil­te­le­fon, så kan Ap­ple ik­ke af­vi­se re­k­la­ma­tio­nen,« si­ger se­ni­o­rjurist hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk Ti­na Dhan­da.

Så er der f.eks. pro­ble­mer med bat­te­ri el­ler lig­nen­de se­ne­re, kan Ap­ple iføl­ge Ti­na Dhan­da ik­ke af­vi­se din te­le­fon, for­di du selv har skif­tet ska­er­men.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der ly­der rå­det, at man skal ta­en­ke sig godt om, in­den man be­gyn­der at re­pa­re­re sin iPhone selv, da det hur­tigt bli­ver på­stand mod på­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.