Den us­and­syn­li­ge so­ci­a­list

BT - - NYHEDER -

sit for­søg på at bli­ve De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat.

Når ame­ri­ka­ner­ne til novem­ber skal va­el­ge USAs na­e­ste pra­esi­dent, står Sanders som be­kendt ik­ke på stem­me­sed­len, men i det år, han ka­em­pe­de mod Hillary Cl­in­ton, for­an­dre­de han det po­li­ti­ske land­skab i USA. For eso­te­risk til bred ap­pel Den New York-fød­te Sanders var el­lers ik­ke spå­et no­gen chan­ce mod det po­li­ti­ske etablis­se­ments fo­re­truk­ne kan­di­dat. For nok har Sanders va­e­ret en me­get po­pu­la­er se­na­tor for Ver­mont si­den 2007 – og in­den da bå­de med­lem af Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus i 16 år og borg­me­ster i Ver­monts ho­ved­by, Bur­ling­ton, i Var borg­me­ster i Ver­monts mest fol­ke­ri­ge by Bur­ling­ton fra 1981-1989. I 1990 lyk­ke­des det ham at bli­ve valgt ind i Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus som uaf­ha­en­gig. I 2006 blev han valgt ind i Se­na­tet og i 2012 gen­valgt med 71 pct. af stem­mer­ne. Han er det la­engst sid­den­de uaf­ha­en­gi­ge se­nats­med­lem. Han stil­le­de op til at bli­ve De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat, men har med­delt, at han ven­der til­ba­ge til Se­na­tet som uaf­ha­en­gig. ot­te år – men net­op hans po­li­ti­ske stand­punk­ter bli­ver an­set for at va­e­re alt for eso­te­ri­ske til at mø­de bred ap­pel.

I et land, hvor drøm­men om rig­dom og be­røm­mel­se lig­ger dybt ind­lej­ret i fol­kesja­e­len, er Sanders’ kamp mod so­ci­al og øko­no­misk ulig­hed ik­ke just en po­li­tisk vin­der­sag. Men no­get for­an­dre­de sig, og hvad en­ten det skyld­tes kan­di­da­ten el­ler en grund­la­eg­gen­de for­an­dring i va­el­ger­kor­p­set, slog Sanders’ spr­ud­len­de for­svar for USAs skran­ten­de mid­delklas­se an.

Sa­er­ligt de un­ge ’felt the Bern’, og når pro­fes­sora­le Sanders med de krøl­le­de jak­kesa­et og det ug­le­de hår med sin ka­rak­te­risk strit­ten­de pe­ge­fin­ger ud­pe­ge­de stor­ka­pi­ta­len og det po­li­ti­ske par­nas i Was­hin­g­ton som skur­ke­ne, blev han til­jublet som en an­den ro­ck­stjer­ne. Fort­sa­et­ter sin kamp Re­vo­lu­tio­nen mi­ste­de dog pu­sten, Cl­in­ton vandt no­mi­ne­rin­gen, og selv om Sanders har svo­ret at fort­sa­et­te sin kamp, til­si­ger bå­de hans al­der og det fak­tum, at han fak­tisk ik­ke en­gang er med­lem af det De­mo­kra­ti­ske Par­ti, at hans po­li­ti­ske ind­fly­del­se i de kom­men­de år vil bli­ve be­gra­en­set. Men for et øje­blik fløj sva­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.