Ke nu’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I USA Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er i dis­se da­ge det helt sto­re sam­ta­le­em­ne un­der ten­nis­sa­e­so­nens sid­ste Grand Slam-tur­ne­ring, US Open, i New York. Der hi­ves og flå­es i den 26-åri­ge dan­ske ten­nis­stjer­ne fra al­le sider.

»US Open er sam­men med Wim­b­ledon den Grand Slam-po­kal, hun al­ler­helst vil ha­ve fingrene i, så jeg tror egent­lig, at hun ny­der det,« si­ger hen­des far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, som BTs ud­send­te mø­der i et hjør­ne af den lil­le ha­ve med kur­ve­sto­le bag ma­eg­ti­ge Art­hur As­he Sta­di­um i Flus­hing Me­a­dows.

I den­ne stil­fa­er­di­ge stund er der tid til ef­tertan­ke.

»Der har de se­ne­ste da­ge va­e­ret en del snak om, hvor­vidt Ca­ro­li­ne har pla­ner om at stop­pe kar­ri­e­ren. Jeg for­står ud­ma­er­ket me­di­er­nes in­ter­es­se for sa­gen. Men vi har det alt­så så­dan, at vi al­tid over­ve­jer frem­ti­den. Det har spe­ci­elt det se­ne­ste år va­e­ret ak­tu­elt, ef­ter­som hun jo desva­er­re i den­ne pe­ri­o­de har va­e­ret en del ska­det. Men jeg ga­ran­te­rer, at hun ik­ke stop­per nu. Pla­nen er, at hun re­sten af sa­e­so­nen stil­ler op ved tur­ne­rin­ger i Tokyo, Wuhan, Bei­jing, Hong Kong og Luxem­bourg,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki og til­fø­jer:

»Hvad der her­ef­ter kom­mer til at ske, må ti­den vi­se. Men det er ik­ke så­dan, at vi er ble­vet tra­et­te af al den rej­se­ak­ti­vi­tet, som al­le pro­fes­sio­nel­le ten­nis­spil­le­re ud­sa­et­tes for. Selv­føl­ge­lig kan man in­di­mel­lem godt bli­ve ma­et af de frem­me­d­ar­te­de ind­tryk, man får på rej­ser­ne rundt om på jord­klo­den.« Ene­ste svar - li­ge nu På pres­se­mø­det ef­ter sin vund­ne kvart­fi­na­le mod Anast­a­si­ja Se­va­stova var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en smu­le me­re kryp­tisk end sin far, da hun blev spurgt om, hvor­vidt der er et snar­ligt kar­ri­e­re­stop på vej.

»Det ved man al­drig,« sva­re­de hun, og da hun ef­ter­føl­gen­de blev spurgt om, hvor­vidt det er no­get, hun drøf­ter med sin far, var hun na­e­sten li­ge så kort­fat­tet:

»Må­ske. Men jeg har alt­så ik­ke be­hov for at ta­le om min ten­nis­frem­tid un­der US Open. Jeg skal nok åb­ne op, når jeg fin­der, at ti­den er den rig­ti­ge,« sag­de hun.

Pi­o­tr Woz­ni­a­cki sy­nes ik­ke, at hans dat­ter kun­ne ha­ve sva­ret me­get an­der­le­des.

»Lad nu Ca­ro­li­ne kom­me godt igen­nem re­sten af sa­e­so­nen. Så ta­ger vi en eva­lu­e­ring her­ef­ter. Så­dan som vi al­tid ple­jer at gø­re,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki.

Fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er har da­gen der­på in­ter­es­se­ret sig for, om det mon var en ny ka­e­re­ste, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ved in­ter­viewet på ba­nen straks ef­ter tirs­da­gens sejr over Anast­a­si­ja Se­va­stova, hen­ty­de­de til, da hun sag­de, at der var én, der fulg­te med der­hjem­me.

»Ha ha, det var vo­res hund, Bru­no, hun hav­de i tan­ker­ne,« skrald­gri­ner Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, der er til­ba­ge i rol­len som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tra­e­ner. Vil skri­ve en bog »Sa­m­ar­bej­det med David Ko­tyza blev brudt li­ge før US Open. Nog­le har ud­talt sig ne­ga­tivt om, at jeg er sva­er at sam­ar­bej­de med. Men det sy­nes jeg alt­så slet ik­ke, at jeg er,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki og af­slø­rer, at han går med over­vej­el­ser om at skri­ve en bog.

»Det ar­bej­de bli­ver no­get af det før­ste, jeg går i gang med, når jeg stop­per med at føl­ge Ca­ro­li­ne un­der kam­pe­ne på WTA Tou­ren,« forta­el­ler han.

Bo­gens ti­tel har han end­nu ik­ke fun­det. Til gen­ga­eld ved han, hvad ind­hol­det bli­ver.

»Bo­gen skal hen­ven­de sig til fora­el­dre og blandt an­det hand­le om bør­ne­op­dra­gel­se. Jeg ved, at der er nog­le, der sy­nes, at jeg må­ske har gi­vet Ca­ro­li­ne en fast og må­ske og­så lidt hård op­va­ekst. I bo­gen vil jeg med ud­gangs­punkt i mig selv for­sø­ge at for­kla­re mig, kom­me med go­de råd og forta­el­le, hvor­dan man som ind­van­drer op­le­ver Dan­mark. Og bo­gen vil ef­ter min me­ning va­e­re et re­le­vant in­put til en in­ter­es­sant dis­kus­sion i åre­ne, hvor Dan­mark er ved at bli­ve et mul­tiet­nisk sam­fund,« si­ger Pi­o­tr Woz­ni­a­cki.

Sam­ta­len er slut. Men Pi­o­tr Woz­ni­a­cki bli­ver straks he­vet til si­de af end­nu et me­die, der ger­ne vil ha­ve hans syn på sin ten­nis­spil­len­de dat­ters US Open-suc­ces.

Jo­vist, der er er rift om fa­mi­li­en Woz­ni­a­cki i New York i dis­se da­ge... Le­ver op til sin 21. se­e­ding, og når ef­ter sejr over blandt an­dre Vi­cto­ria Aza­renka fjer­de run­de. Her bli­ver det dog til et ne­der­lag mod fi­na­le­se­e­de­de Jela­na Jan­ko­vic, Ser­bi­en. Er blot se­e­det ni, men når ik­ke de­sto min­dre fi­na­len ef­ter sej­re i de ind­le­den­de run­der over blandt an­dre Svet­la­na Kuz­netsova og Ya­ni­na Wi­ck­may­er. I fi­na­len sej­rer bel­gi­e­ren Kim Cli­jsters, der kort tid før tur­ne­rin­gen har gjort co­me­ba­ck ef­ter en fød­sel, 7-5, 6-3. Le­ver ik­ke op til sin top­se­e­ding, ef­ter­som hun ta­ber sin se­mi­fi­na­le til rus­se­ren Ve­ra Zvo­na­re­va 4-6, 3-6. Men un­der­vejs be­sej­rer hun sta­er­ke spil­le­re som Ma­ria Sha­ra­pova og Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­va. Er end­nu en­gang top­se­e­det. Den­ne gang er det Se­re­na Wil­li­ams, der be­sej­rer hen­de i se­mi­fi­na­len. For­in­den har hun be­sej­ret blandt an­dre Svet­la­na Kuz­netsova og An­drea Pet­ko­vic. Er se­e­det til at nå kvart­fi­na­len, men ta­ber i før­ste run­de sen­sa­tio­nelt 2-6, 2-6 til ru­ma­e­ne­ren Iri­na-Ca­me­lia Be­gu, der el­lers kun er nr. 96 på ver­dens­rang­li­sten. End­nu en skuf­fen­de pra­e­sta­tion ef­ter­som hun ik­ke le­ver op til sin kvart­fi­na­le-se­e­ding. Så­le­des ta­ber hun i tred­je run­de 6-4, 4-6, 3-6 til den ita­li­en­ske kva­li­fi­ka­tions­spil­ler Ca­mila Gi­o­r­gi, der blot er nr. 136 på ver­dens­rang­li­sten. Er se­e­det 10, men over­pra­este­rer det­te år. I fi­na­len er Se­re­na Wil­li­ams dog en tand for sta­erk for Woz­ni­a­cki, og den ame­ri­kan­ske ver­den­set­ter vin­der 6-3, 6-3. Tra­e­der ind i tur­ne­rin­gen som fjer­de­se­e­det, men li­der i an­den run­de et skuf­fen­de ne­der­lag på 4-6, 7-5, 6-7 til tjek­ken Pe­tra Cet­ko­vska, der blot er nr. 149 på ver­dens­rang­li­sten.

De­bu­ten er langt­fra min­derig. Det bli­ver i an­den run­de til et ne­der­lag på 2-6, 1-6 mod fransk­man­den Alize Cor­net, der blot er nr. 96 på ver­dens­rang­li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.