’Jeg er un­der­dog’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I USA

»Jeg gla­e­der mig til at spil­le kam­pen. Det er in­dis­kuta­belt, at Ker­ber har haft en god sa­e­son,« si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. En do­sis af hen­des egen me­di­cin De to spil­le­re har si­den 2012 mødt hin­an­den ot­te gan­ge. Seks af dis­se er endt i tre sa­et. På spørgs­må­let om, hvor­vidt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­ud­ser en ny lang kamp, ly­der sva­ret så­dan:

»Det ved jeg ik­ke. Det er sva­ert at si­ge. Hun spil­ler ag­gres­sivt. Hun går ef­ter si­ne slag. Der har va­e­ret kam­pe, hvor hun har vun­det stort over mig i før­ste sa­et. Så har der va­e­ret an­dre, hvor jeg har ind­ledt godt. Det hand­ler ba­re om at va­e­re på fra før­ste bold. Jeg skal va­e­re ag­gres­siv. Det er helt sik­kert. Jeg må ik­ke gi­ve hen­de lov til at sty­re for me­get. Vi kan beg­ge godt li­de at spil­le kon­tra. Nog­le gan­ge ta­en­ker jeg: ’Okay, det er så­dan de an­dre ta­en­ker, når man mø­der mig. Nu får jeg lidt af min egen me­di­cin.’ Men alt i alt hand­ler det om at va­e­re bedst på da­gen.« An­ge­lique Ker­ber ser og­så frem til kam­pen. »Ca­ro­li­ne og jeg har al­tid haft nog­le hår­de og ta­et­te kam­pe. Hun be­va­e­ger sig godt. Så min tak­tik kom­mer til at gå ud på, at jeg er ag­gres­siv og får hen­de ud på lan­ge lø­be­tu­re,« si­ger An­ge­lique Ker­ber.

Hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at hun i øje­blik­ket er bed­re end no­gen­sin­de.

»2016 har va­e­ret min bed­ste sa­e­son. Jeg ind­led­te året med at vin­de Au­stra­li­an Open, så var jeg i OL-fi­na­len, og nu kan jeg må­ske bli­ve num­mer ét på ver­dens­rang­li­sten. Man­ge af de drøm­me, jeg har haft som ten­nis­spil­ler, er ble­vet op­fyldt i år,« si­ger ty­ske An­ge­lique Ker­ber. Dansk en­de­sta­tion Den tid­li­ge­re sven­ske top­spil­ler Mats Wilan­der, der er i New York som ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport, ro­ser Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is fo­re­lø­bi­ge pra­e­sta­tio­ner ved US Open.

»Hun har jo va­e­ret ska­des­pla­get i år. Men det co­me­ba­ck, hun har gang i her, er im­po­ne­ren­de. Jeg tror dog, at den go­de hi­sto­rie om hen­de slut­ter i se­mi­fi­na­len. Ker­ber har va­e­ret vir­ke­lig godt spil­len­de, så jeg vil me­ne, at hun er fa­vo­rit,« si­ger Mats Wilan­der.

Han hå­ber ik­ke, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki va­el­ger at indstil­le kar­ri­e­ren ef­ter den­ne sa­e­son, som hen­des far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, el­lers har meldt ud.

»Hun er kun 26 år. Så det vil va­e­re for tid­ligt at tak­ke af. Der er sta­dig ud­vik­lings­mu­lig­he­der. Så skal jeg gi­ve hen­de et råd, skal hun fort­sa­et­te et par år me­re, og her for­føl­ge drøm­men om at vin­de den Grand Slam-ti­tel, som hun jo mang­ler i sit pra­e­mie­skab,« si­ger Mats Wilan­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.