Con­te lu­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RETURN TO SEN­DER Det lug­ter kraf­tigt af en re­tur­bil­let til Chel­sea for lands­hol­dets 20-åri­ge An­dreas ’AC’ Chri­sten­sen, der el­lers har enorm suc­ces i Bun­des­liga­en, hvor han er ud­le­jet til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Ad­skil­li­ge me­di­er – ty­ske så­vel som dan­ske og bri­ti­ske – har el­lers be­ret­tet, hvor­dan den ty­ske klub er klar til at slå klub­bens trans­fer­re­kord for at sik­re sig den un­ge mid­ter­for­sva­rers un­der­skrift på en per­ma­nent af­ta­le.

BT er­fa­rer dog, at Borus­sia Mön­cheng­lad­bach end­nu har til go­de at la­eg­ge et kon­kret bud ind på den dan­ske ko­met. Det kan skyl­des, at Chel­sea har gjort det klart over for ty­sker­ne, at der ik­ke er no­get at for­hand­le om.

Iføl­ge den en­gel­ske avis The Te­le­graph har Lon­don-klub­ben med­delt, at der i den kom­men­de sa­e­son skal sat­ses på An­dreas Chri­sten­sen på Stam­ford Brid­ge, og at man ik­ke er in­ter­es­se­ret i et salg. ’AC’ er ef­ter si­gen­de den ene­ste af klub­bens 38 ud­lån­te spil­le­re, klub­ben har frem­tids­pla­ner for.

Den un­ge dan­skers agent – og far – Sten Chri­sten­sen, øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til, hvor ACs frem­tid lig­ger.

»Der bli­ver skre­vet man­ge ting, og så­dan er det,« forta­el­ler han.

Men han un­der­stre­ger, at den sten­ri­ge Lon­don-klub føl­ger An­dreas Chri­sten­sens pra­e­sta­tio­ner i Bun­des­liga­en in­tenst.

»De sen­der ham en pra­e­sta­tions­rap­port ef­ter hver kamp. Og de er og­så ja­evn­ligt i te­le­fo­nisk kon­takt, li­ge­som klub­bens

of­te be­sø­ger An­dreas i Tys­kland.«

»Vi har ik­ke talt med ham end­nu. Men jeg har da hørt, at han sy­nes rig­tig godt om An­dreas.« Bun­det af se­pa­rat kon­trakt Den dan­ske lands­holds­for­sva­rer er i gang med sin an­den sa­e­son på gra­es i den ty­ske tra­di­tions­klub, og han er blandt ho­ve­d­ar­ki­tek­ter­ne bag den suc­ces, der be­ty­der, at Glad­bach nu for an­det år i tra­ek er med i Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil. Dan­ske­ren skrev sid­ste som­mer un­der på en to­årig le­je­kon­trakt med Glad­bach, og den er stort set ubry­de­lig, og­så selv om Chel­sea mu­lig­vis ger­ne hav­de set An­dreas Chri­sten­sen re­tur­ne­re in­den den­ne sa­e­son.

»Da han kom på gra­es hos Mön­cheng­lad­bach, skrev Chri­sten­sen en se­pa­rat an­sa­et­tel­ses­kon­trakt med den ty­ske klub,« forta­el­ler sport­s­jurist ved det en­gel­ske ad­vo­kat­fir­ma Mills and Re­e­ve’s Tiran Gu­nawar­de­na til Go­al.com

»Det be­ty­der, at han ik­ke ba­re vil kun­ne re­tur­ne­re til Chel­sea uden Mön­cheng­lad­ba­chs ac­cept, og uden den vil­le Chel­sea ha­ve for­brudt sig mod bå­de an­sa­et­tel­ses­kon­trakt og le­je­kon­trakt. At bry­de den kon­trakt kan ha­ve se­ri­ø­se kon­se­kven­ser for bå­de klub og spil­ler.«

An­dreas Chri­sten­sen står i en al­der af blot 20 år no­te­ret for kam­pe i bå­de Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en, Cham­pions Le­ague – samt ot­te op­tra­e­de­ner for det dan­ske A-lands­hold. Vi har ik­ke talt med ham (Chel­seas ma­na­ger, An­to­nio Con­te, red.) end­nu. Men jeg har da hørt, at han sy­nes rig­tig godt om An­dreas KONKURRENTERNE DIS­SE FORSVARSSPILLERE ER EN DEL AF CHEL­SEAS TRUP I DEN­NE SA­E­SON: JO­HN TERRY: 35 år. En le­ven­de le­gen­de, som ef­ter lang tids tø­ven fra klub­bens si­de fik for­la­en­get sin kon­trakt, så den nu ud­lø­ber til som­mer. Det er tvivl­s­omt, om han er i klub­ben i na­e­ste sa­e­son, selv om han er star­tet in­de i samt­li­ge Pre­mi­er Le­ague-kam­pe i den­ne sa­e­son. BRANISLAV IVANOVIC: 32 år. Spil­ler høj­re ba­ck, men er op­rin­de­ligt mid­ter­for­sva­rer. Den spil­ler, som ’AC’ min­der mest om, og som dan­ske­ren og­så – iføl­ge en­gel­ske jour­na­li­ster – er ta­enkt som af­lø­ser for. Må­ske al­le­re­de i na­e­ste sa­e­son, for ser­be­rens kon­trakt ud­lø­ber til som­mer. GARY CAHILL: 30 år. Vi­ce­an­fø­rer for det en­gel­ske lands­hold og første­valg i Chel­seas mid­ter­for­svar. Har kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2019. DAVID LUIZ: 29 år. Bra­si­li­a­ne­ren vend­te til­ba­ge til Chel­sea fra Pa­ris Saint-Ger­main, kort før trans­fer­vin­du­et luk­ke­de, på en tre­årig af­ta­le. CÉSAR AZPILICUETA: 27 år. Bru­ges pri­ma­ert som ven­stre ba­ck og er ik­ke en di­rek­te kon­kur­rent til ’AC’. MARCOS ALONSO: 25 år. Ven­stre­ba­ck­en blev købt af An­to­nio Con­te før den­ne sa­e­son. KURT ZOUMA: 21 år. Stor, sta­erk fransk mid­ter­for­sva­rer, der er frem­ti­dens mand. Må­ske sam­men med ’AC’?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.